Zobowiązania alimentacyjne

Austria

Autor treści:
Austria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Austria

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski rozpatruje: właściwy miejscowo sąd rejonowy (na podstawie art. 27 ust. 2 jest to sąd, w którego okręgu dłużnik ma miejsce zwykłego pobytu lub w którego okręgu ma nastąpić wykonanie orzeczenia).

Środki zaskarżenia: apelacja (Berufung) od wyroku lub zażalenie (Rekurs) na postanowienie, które to środki wnosi się do sądu okręgowego za pośrednictwem sądu rejonowego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

W Austrii: zgodnie z § 78 ust. 1 i § 411 ust. 4 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Exekutionsordnung) w związku z § 528 kodeksu postępowania cywilnego (Zivilprozessordnung) skargę kasacyjną (Revisionsrekurs) wnosi się do sądu pierwszej instancji (Bezirksgericht), który przekazuje ją do rozstrzygnięcia do Sądu Najwyższego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

W przypadku prawidłowego doręczenia zgodnie z austriackim prawem: wniosek o przywrócenie terminu (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) w razie niedochowania terminu na zakwestionowanie dochodzonego roszczenia lub w razie niestawiennictwa na rozprawie.

W razie nieprawidłowego doręczenia zgodnie z austriackim prawem: apelacja (Berufung) od wyroku (w przypadku wyroku zaocznego) i zażalenie (Rekurs) na postanowienie (w przypadku orzeczenia wydanego pod nieobecność pozwanego).

Nazwy i dane kontaktowe sądów właściwych: wszelkie środki zaskarżenia wnosi się do sądu pierwszej instancji, który rozstrzyga sam (na przykład w przypadku wniosku o przywrócenie terminu) lub przekazuje środek do sądu wyższej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Wszystkie sprawy:

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości
(Bundesministerium für Justiz)

Museumstraße 7, A-1070 Wien.

Jednostka organizacyjna: wydział I 10

E-mail: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Faks: +43 1 52152 2829

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niemiecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielskifrancuski

Wszelkie kwestie dotyczące prowadzonego postępowania egzekucyjnego rozstrzyga właściwy sąd egzekucyjny zgodnie z §§ 17–19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym (Exekutionsordnung), a w przypadku zaskarżenia – sąd wyższej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język niemiecki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język angielski, francuski, niemiecki.

Ostatnia aktualizacja: 14/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.