Zobowiązania alimentacyjne

Belgia

Autor treści:
Belgia

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń jest sąd rodzinny (tribunal de la famille).

Pozwany może wnieść środek zaskarżenia do sądu rodzinnego, a powód – do sądu apelacyjnego

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można wnieść skargę kasacyjną.

Adres Sądu Kasacyjnego (Cour de cassation): Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na podstawie prawa belgijskiego – na potrzeby ponownego rozpoznania sprawy – w zależności od okoliczności w konkretnej sprawie można rozważyć wniesienie różnych środków zaskarżenia.

– Po pierwsze, art. 1051 kodeksu sądowego (Code Judiciaire) przewiduje możliwość wniesienia apelacji od wyroku w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika (signification) lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu (notification) zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu. Rozwiązanie to można zastosować w przypadku wydania wyroku przy stawiennictwie stron oraz wydania wyroku zaocznego.

– Po drugie, art. 1048 kodeksu sądowego przewiduje możliwość wniesienia sprzeciwu od wyroku zaocznego w terminie miesiąca od jego doręczenia przez komornika lub w niektórych sprawach od jego doręczenia drogą pocztową przez sekretariat sądu zgodnie z art. 792 zdanie drugie i trzecie kodeksu.

– Jeżeli chodzi o wyroki prawomocne wydane przez sądy cywilne i karne w zakresie, w jakim te ostatnie orzekały w sprawach cywilnych, istnieje możliwość wniesienia skargi o wznowienie postępowania (requête civile), o której mowa w art. 1133 kodeksu sądowego, w terminie 6 miesięcy od wykrycia okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na wynik sprawy, w celu uchylenia tych wyroków.

Wyżej wymienione terminy wniesienia apelacji, sprzeciwu bądź skargi o wznowienie postępowania obowiązują:

– z zastrzeżeniem terminów określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa ponadnarodowego i międzynarodowego;

– bez uszczerbku dla art. 50 kodeksu sądowego, który przewiduje możliwość przywrócenia terminu zawitego w przewidzianych przez przepisy okolicznościach;

– bez uszczerbku dla możliwości zastosowania zasady ogólnej prawa, potwierdzonej wielokrotnie w orzecznictwie belgijskiego Sądu Kasacyjnego, zgodnie z którą terminy na dokonanie czynności prawnych są przywracane, gdy strona nie mogła dokonać określonej czynności prawnej przed upływem terminu ze względu na siłę wyższą.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Service Public Fédéral Justice
(Federalna Służba Publiczna Wymiaru Sprawiedliwości)

Service de coopération internationale civile
(Wydział Współpracy Międzynarodowej w Sprawach Cywilnych)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles/Brussel

Belgia

E-mail:

aliments@just.fgov.be (dla spraw prowadzonych w języku francuskim)

alimentatie@just.fgov.be (dla spraw prowadzonych w języku niderlandzkim)

Telefon:

+32(0)2 542 67 85 (sprawy rozpatrywane w języku francuskim)

+32(0)2 542 67 62 (sprawy rozpatrywane w języku niderlandzkim)

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym do celów stosowania art. 21 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 jest właściwy miejscowo sędzia ds. postępowania egzekucyjnego (juge des saisies). Artykuł 1395 kodeksu sądowego stanowi, że właściwy do rozpoznawania wniosków dotyczących środków zabezpieczających i egzekucji jest sędzia ds. postępowania egzekucyjnego. Właściwość miejscową określa art. 633 kodeksu sądowego.

Na podstawie przepisów kodeksu sądowego sądem właściwym jest właściwy miejscowo sąd pierwszej instancji. Artykuł 569 pkt 5 kodeksu sądowego stanowi, że sąd pierwszej instancji jest właściwy do rozstrzygania sporów dotyczących wykonywania wyroków i postanowień. Sąd ten jest również właściwy na podstawie art. 566 kodeksu postępowania cywilnego.

Organami właściwymi w sprawach dotyczących wykonania wyroku wydanego przez sąd określony na podstawie wymienionego rozporządzenia, na podstawie art. 509 i nast. kodeksu sądowego, są komornicy (huissiers de justice).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Belgia nie akceptuje języków innych niż język urzędowy lub jeden z języków urzędowych miejsca wykonania, zgodnie z belgijskimi przepisami krajowymi.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Belgijski organ centralny zatwierdził jako język służący do przekazywania informacji, oprócz języków urzędowych, mianowicie języka niderlandzkiego, francuskiego i niemieckiego, także język angielski

Ostatnia aktualizacja: 18/08/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.