Zobowiązania alimentacyjne

Bułgaria

Autor treści:
Bułgaria

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Bułgaria

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wniosek o wykonanie orzeczenia sądu lub innego aktu wydanego w państwie członkowskim UE, które nie jest związane protokołem haskim z 2007 r., należy złożyć w sądzie okręgowym właściwym dla stałego miejsca zamieszkania lub miejsca zwykłego pobytu dłużnika albo miejsca wykonania zobowiązania (art. 627c ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Orzeczenie o wykonaniu podlega zaskarżeniu do Sądu Apelacyjnego w Sofii w sposób określony w art. 32 rozporządzenia (art. 627c ust. 6 pkt 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Sofii podlega zaskarżeniu do Najwyższego Sądu Kasacyjnego (art. 627c ust. 6 pkt 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Strona postępowania może zwrócić się do Najwyższego Sądu Kasacyjnego o ponowne zbadanie orzeczenia na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia (art. 627a kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Dyrekcja ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej i Przysposobień Międzynarodowych

Adres: ul. Slavyanska No 1

1040 Sofia

Bułgaria

Tel.: + 359 2 9237 333,

+ 359 2 9237 469,

+ 359 2 9237 396;

е-mail: mpzdmo@justice.government.bg

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Orzeczenia w sprawie odmowy lub zawieszenia wykonania w rozumieniu art. 21 rozporządzenia wydaje sąd okręgowy (art. 627b ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem akceptowanym na potrzeby art. 20, 28 i 40 rozporządzenia jest język bułgarski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językiem akceptowanym przez organ centralny na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi, o których mowa w art. 59, jest język bułgarski.

Ostatnia aktualizacja: 26/11/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.