Zobowiązania alimentacyjne

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Chorwacja

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia i środki zaskarżenia od orzeczeń sądu pierwszej instancji w sprawie wniosków należy wnosić do sądu rejonowego.

Środki zaskarżenia od stwierdzenia wykonalności należy wnosić do sądu okręgowego (sądu drugiej instancji) za pośrednictwem sądu rejonowego, czyli za pośrednictwem sądu pierwszej instancji, który wydał orzeczenie.

Z chwilą zakończenia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności w drodze wydania prawomocnego orzeczenia sąd rejonowy (sąd pierwszej instancji) potwierdza, że orzeczenie, które było przedmiotem postępowania, jest wykonalne.

Sądami właściwymi są:

a) sądy rejonowe (općinski sudovi; l.poj. općinski sud) na podstawie kodeksu postępowania cywilnego (Zakon o parničnom postupku) (dziennik urzędowy Republiki Chorwacji „Narodne novine” – NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) oraz ustawy o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN nr 67/18).

b) sądy okręgowe (županijski sudovi; l.poj. županijski sud) na podstawie kodeksu postępowania cywilnego (NN nr  53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) oraz ustawy o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (NN nr 67/18).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia, można zaskarżyć jedynie w drodze wniesienia przez stronę skargi o wznowienie postępowania (zgodnie z art. 421–428 ustawy o postępowaniu cywilnym).

Skargę należy wnieść do sądu, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia na podstawie art. 19 rozporządzenia należy wszcząć w drodze wniesienia przez stronę skargi o wznowienie postępowania (art. 421–428 ustawy o postępowaniu cywilnym). Skargę należy wnieść do sądu, który rozpoznał sprawę w pierwszej instancji.

Zgodnie z art. 117 ustawy o postępowaniu cywilnym strona może wnieść wniosek o przywrócenie terminu, przy czym wniosek ten należy wnieść do sądu, który powinien był dokonać danej czynności.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na potrzeby rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 jako organ centralny Republiki Chorwacji w zakresie zobowiązań alimentacyjnych wskazano:

Ministerstwo Pracy, Systemu Emerytalnego, Rodziny i Polityki Społecznej (Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike)

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Zagreb

Strona internetowa: https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Faks: +385 1 6106 171

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W Chorwacji sądami właściwymi do rozpoznawania spraw w postępowaniu egzekucyjnym w rozumieniu art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe, na podstawie kodeksu postępowania cywilnego (NN nr 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) oraz ustawy o okręgach sądowych i lokalizacji sądów (NN nr 67/18).

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

W odniesieniu do dokumentów wymienionych w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia Republika Chorwacji przyjmuje ich tłumaczenia na język chorwacki, zapisane alfabetem łacińskim, zgodnie z art. 6 ustawy o postępowaniu cywilnym.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Organ centralny akceptuje – na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi – następujące języki, o których mowa w art. 59 rozporządzenia:

a) w przypadku formularzy wniosków: język chorwacki;

b) w przypadku pozostałej korespondencji: organ centralny akceptuje język chorwacki lub na wniosek język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 12/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.