Zobowiązania alimentacyjne

Czechy

Autor treści:
Czechy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Czechy

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia należy składać do sądu rejonowego (okresni soud) lub komornika (soudni executoři).

Zgodnie z § 201 i nast. ustawy nr 99/1963 (kodeks postępowania cywilnego), z późniejszymi zmianami, środki zaskarżenia od orzeczenia rozstrzygającego o wniosku o stwierdzenie wykonalności, w rozumieniu art. 32 ust. 2 rozporządzenia, należy składać do sądu rejonowego, który wydał orzeczenie lub do sądu rejonowego, który został wskazany jako właściwy miejscowo zgodnie z § 45 ustawy nr 120/2001 w sprawie komorników sądowych i postępowania wykonawczego (kodeks wykonawczy), z późniejszymi zmianami.

W przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wykonalności został złożony u komornika sądowego, środek zaskarżenia jest rozpatrywany przez sąd okręgowy właściwy dla okręgu, w którym znajduje się sąd uprawniony do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia, obejmuje skargę o stwierdzenie nieważności orzeczenia (žaloba pro zmatečnost) na podstawie § 229 i nast. kodeksu postępowania cywilnego, skargę o wznowienie postępowania (žaloba na obnovu řízení) na podstawie § 228 i nast. kodeksu postępowania cywilnego oraz nadzwyczajny środek zaskarżenia (dovolání) na podstawie § 236 i nast. kodeksu postępowania cywilnego, a w niektórych przypadkach także na podstawie § 30 ustawy o szczególnych postępowaniach sądowych.

Nadzwyczajny środek zaskarżenia nie jest jednak dopuszczalny w odniesieniu do orzeczeń co do istoty sprawy w postępowaniach dotyczących obowiązków alimentacyjnych.

Do rozpatrzenia skargi o uchylenie orzeczenia oraz skargi o wznowienie postępowania właściwy jest ten sam sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. W szczególnych przypadkach właściwość przysługuje sądowi, którego orzeczenie podlega zaskarżeniu (zob. § 235a kodeksu postępowania cywilnego). Skargi kasacyjne rozpoznaje Sąd Najwyższy, mieszczący się pod następującym adresem: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Republika Czeska.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia dla celów art. 19 rozporządzenia jest sąd rejonowy, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.

Właściwy sąd jest zobowiązany bezpośrednio stosować art. 19 rozporządzenia. Od orzeczenia w sprawie oddalenia wniosku o ponowne zbadanie orzeczenie przysługuje środek zaskarżenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest:

Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí (Urząd ds. Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci)

Šilingrovo náměstí 3/4

602 00 Brno

Republika Czeska

E-mail: podatelna@umpod.cz

Tel.: 00420 542 215 522

Nr faksu: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Właściwą instytucją publiczną, w rozumieniu art. 51 ust. 3 rozporządzenia, jest Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej, któremu zostały przyznane wszystkie uprawnienia na mocy ustawy nr 629/2004 w sprawie świadczenia pomocy prawnej w sporach transgranicznych na terytorium Unii Europejskiej, z późniejszymi zmianami, w celu zapewnienia, iż pomoc prawna jest udzielana zgodnie z art. 51 ust. 2 lit. a) rozporządzenia.

Dane kontaktowe:

Ministerstvo spravedlnosti ČR (Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Czeskiej)

Vyšehradská 16

128 10 Prague 2

Republika Czeska

E-mail: moc@msp.justice.cz

Tel.: 00420 221 997 925

Faks: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonania dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe.
Właściwość miejscowa jest uregulowana w § 84–86 kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku gdy wniosek o stwierdzenie wykonalności orzeczenia został złożony w sądzie rejonowym, lub w § 45 kodeksu wykonawczego, w przypadku gdy wniosek został złożony u komornika sądowego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językami akceptowanymi na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia są język czeski i język słowacki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Oprócz języka czeskiego organ centralny akceptuje także język angielski i język słowacki na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.