Zobowiązania alimentacyjne

Informacje krajowe i formularze online na potrzeby rozporządzenia nr 4/2009

Informacje ogólne

Rozporządzenie Rady nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie zobowiązań alimentacyjnych ma na celu zagwarantowanie szybkiego i skutecznego uzyskiwania należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych.

Przewiduje ono stosowanie dziewięciu standardowych formularzy, które powinny ułatwić komunikację między organami centralnymi i pozwolić na składanie wniosków drogą elektroniczną.

Rozporządzenie ma zastosowanie w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Dania potwierdziła zamiar wprowadzenia w życie treści rozporządzenia, w zakresie w jakim rozporządzenie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 44/2001, w drodze deklaracji (Dz.U. L 149 z 12.06.2009, s. 80), której podstawą jest umowa równoległa zawarta ze Wspólnotą Europejską.

Dania potwierdziła zamiar wdrożenia rozporządzenia wykonawczego Komisji z dnia 10 listopada 2011 r. ustanawiającego załączniki X i XI do rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych.  (Powiadomienie dokonane przez Danię. Dz.U. L 195 z 18.7.2013, s. 1)

Dania nie są związane protokołem haskim z 2007 r.

Od 1 stycznia 2021 r. Wielka Brytania nie jest już państwem członkowskim UE. Toczące się procedury i postępowania wszczęte w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych przed końcem okresu przejściowego będą jednak nadal prowadzone w oparciu o prawo UE. Na potrzeby takich procedur i postępowań do końca 2024 r. Wielka Brytania pozostaje nadal jedną z opcji wyboru w (dynamicznych) formularzach dostępnych online.

Europejski portal e-Sprawiedliwość zawiera informacje dotyczące stosowania rozporządzenia oraz łatwe w obsłudze narzędzie umożliwiające wypełnianie formularzy. Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opracowała wytyczne dotyczące stosowania załączników do rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, dostępne w 23 językach.

Nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych

Aby usprawnić praktyczne wdrażanie rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych oraz wykonywanie praw przez obywateli w całej Unii Europejskiej, w ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych opracowano nieobowiązkowy standardowy formularz dotyczący oświadczenia w sprawie zaległości alimentacyjnych.

Ten nieobowiązkowy formularz ma na celu uproszczenie odzyskiwania zaległości alimentacyjnych. Będzie on udostępniony w 23 językach. Do formularza załączono praktyczny przewodnik na temat sposobu jego wypełniania. Formularz jest dostępny w następujących formatach: PDF PDF (1047 Kb) pl oraz XLS Excel (291 Kb) pl.

Nieobowiązkowy standardowy formularz ugody

Aby ułatwić wdrożenie rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych oraz skuteczne transgraniczne odzyskiwanie należności z tytułu zobowiązań alimentacyjnych, Europejska Sieć Sądowa w sprawach cywilnych i handlowych opracowała (nieobowiązkowy) standardowy formularz ugody.

Zawarcie ugody pozwoli uniknąć interwencji sądu oraz prowadzenia postępowania egzekucyjnego, a także długotrwałych i złożonych postępowań. Organa centralne mogą skorzystać z tego formularza, aby ułatwić zawieranie ugód oraz pokonać bariery językowe i doprowadzić do dobrowolnego płacenia świadczeń alimentacyjnych. Formularz będzie dostępny w 23 językach UE. Formularz jest dostępny w następującym formacie: PDF PDF (154 Kb) pl.

Aby uzyskać szczegółowe informacje krajowe, należy kliknąć na flagę kraju.

Ciekawe strony

Protokół haski z 23 października 2007 r.

ARCHIWALNA strona europejskiego atlasu sądowego (zamknięta 30 września 2017 r.)


WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione
Ostatnia aktualizacja: 10/12/2023

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.