Zobowiązania alimentacyjne

Dania

Autor treści:
Dania

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 należy składać w krajowej Agencji ds. Prawa Rodzinnego (Familieretshuset).

Dane kontaktowe:

Statsforvaltningen (Administracja Państwowa)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dania

E-mail: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Strona internetowa: Familieretshuset.dk

Decyzje wydane przez Agencję ds. Prawa Rodzinnego można zaskarżyć do sądu rodzinnego (familieret) w terminie czterech tygodni. Wnioski o kontrolę sądową należy składać do Agencji ds. Prawa Rodzinnego. W określonych sytuacjach Agencja ds. Prawa Rodzinnego może ponownie zbadać sprawę, nawet jeśli złożono wniosek o kontrolę sądową.

Sąd rodzinny działa w ramach sądu rejonowego (byret). Zob. http://www.domstol.dk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od wyroku sądu rodzinnego w sprawie dotyczącej zaskarżenia decyzji Agencji ds. Prawa Rodzinnego przysługuje apelacja do sądu wyższego (landsret), jednak wyłącznie za zgodą Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Rada ta może wydać zezwolenie na złożenie apelacji od wyroku, jeżeli w sprawie chodzi o kwestie o szczególnym znaczeniu lub jeżeli istnieją ku temu inne ważne powody. Wniosek o takie zezwolenie należy złożyć w ciągu czterech tygodni od otrzymania wyroku. Rada może jednak, w drodze wyjątku, udzielić zezwolenia na złożenie apelacji, jeżeli wniosek złożono po tym terminie, ale nie później niż rok od otrzymania wyroku. To samo dotyczy sytuacji, w której sąd rodzinny wyda postanowienie; powyższe terminy na złożenie wniosku wynoszą wówczas odpowiednio dwa tygodnie i sześć miesięcy.

Od wyroków wydanych w drugiej instancji przez sąd wyższy nie przysługuje środek zaskarżenia. Rada ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia może jednak zezwolić na kontrolę wyroku w trzeciej instancji przez Sąd Najwyższy (Højesteret), jeżeli chodzi o kwestię o szczególnym znaczeniu. Wniosek o takie zezwolenie należy złożyć do rady w ciągu czterech tygodni od otrzymania wyroku. Rada może jednak, w drodze wyjątku, udzielić zezwolenia na złożenie apelacji, jeżeli wniosek złożono po tym terminie, ale nie później niż rok od otrzymania wyroku. Postanowienie wydane przez sąd wyższy można zaskarżyć do Sądu Najwyższego za zgodą Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia. Zezwolenie takie może zostać udzielone, jeżeli środek zaskarżenia dotyczy kwestii o szczególnym znaczeniu. Wniosek o takie zezwolenie należy złożyć do Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia w ciągu dwóch tygodni od wydania postanowienia. Rada może jednak, w drodze wyjątku, udzielić zezwolenia na złożenie środka zaskarżenia, jeżeli wniosek złożono po tym terminie, ale nie później niż sześć miesięcy od wydania postanowienia.

Dane kontaktowe sądów [sądów rodzinnych (rejonowych), sądów wyższych i Sądu Najwyższego] oraz Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.domstol.dk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Nie ma zastosowania w Danii.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na podstawie Umowy z 12 czerwca 2009 r. pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie właściwości sądów oraz uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych do Danii nie stosuje się rozdziału VII rozporządzenia, który to rozdział dotyczy współpracy między organami centralnymi.

Zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych z dnia 20 czerwca 1956 r. o międzynarodowym dochodzeniu alimentów na rzecz dzieci i innych członków rodziny (konwencja ONZ) duńska Rada ds. Odwołań w Sprawach Społecznych (Ankestyrelsen) została wskazana jako organ centralny właściwy do rozstrzygania międzynarodowych spraw dotyczących świadczeń alimentacyjnych.

Organem upoważnionym do pośredniczenia w odniesieniu do wszelkich wniosków o uznanie i egzekucję (windykację) świadczeń alimentacyjnych za granicą zgodnie z konwencją ONZ jest jednak duński organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych (Gældsstyrelsen).

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie ma zastosowania w Danii.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych (Gældsstyrelsen) pobiera należności wynikające z decyzji lub orzeczenia, które podlegają wykonaniu. Jeśli należność nie zostanie uiszczona, organ ten przystępuje do egzekucji.

Jeśli w trakcie powyższych czynności zobowiązany zakwestionuje roszczenie, organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych kieruje sprawę do Agencji ds. Prawa Rodzinnego (Familieretshuset), która może umorzyć lub zawiesić postępowanie.

Organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych może jednak podjąć decyzję w sprawie istnienia i wysokości roszczenia, jeżeli sprawa dotyczy roszczenia, które wchodzi w zakres jego kompetencji. Może on również zawiesić postępowanie egzekucyjne.

Decyzje wydane przez Agencję ds. Prawa Rodzinnego można zaskarżyć do sądu rodzinnego w terminie czterech tygodni. W określonych sytuacjach Agencja ds. Prawa Rodzinnego może ponownie zbadać sprawę, nawet jeśli złożono wniosek o kontrolę sądową.

Skargi na decyzje organu odpowiedzialnego za egzekucję zaległości finansowych w związku z windykacją należności itp., w tym decyzje dotyczące istnienia i wysokości roszczenia, w przypadku gdy dana kwestia wchodzi w zakres objęty właściwością tego organu, można wnosić do Krajowego Trybunału Podatkowego (Landsskatteretten).

Sąd ds. egzekucji i drobnych roszczeń (fogedret) orzeka w przedmiocie sprzeciwów wobec zajęcia dokonanego przez organ odpowiedzialny za egzekucję należności finansowych. Środki zaskarżenia od orzeczeń tego sądu można wnosić do sądu wyższego (landsret). Jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 koron duńskich, środek zaskarżenia od orzeczenia sądu ds. egzekucji i drobnych roszczeń można wnieść wyłącznie za zgodą Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia (Procesbevillingsnævnet). Rada udziela również zgody na wniesienie do Sądu Najwyższego środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w drugiej instancji przez sąd wyższy.

Decyzje Krajowej Rady ds. Odwołań w Sprawach Społecznych oraz orzeczenia Krajowego Trybunału Podatkowego można zaskarżyć do sądu zgodnie z art. 63 duńskiej konstytucji. Jeżeli skarżący ma miejsce zamieszkania w Danii, środek zaskarżenia należy wnieść do sądu rejonowego właściwego dla jego miejsca zamieszkania. Jeżeli skarżący nie ma miejsca zamieszkania w Danii, sprawę należy wnieść do Sądu Rejonowego w Kopenhadze. Środki zaskarżenia od orzeczeń sądu rejonowego można wnosić do właściwego sądu wyższego; środki zaskarżenia od orzeczeń sądu wyższego można wnosić do Sądu Najwyższego, ale jest to możliwe jedynie za zgodą Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia. Sąd rejonowy może, na wniosek strony, skierować sprawę do sądu wyższego, jeżeli sprawa dotyczy kwestii o szczególnym znaczeniu.


Dane kontaktowe:

Familieretshuset (Agencja ds. Prawa Rodzinnego)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Dania

E-mail: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Strona internetowa: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (organ odpowiedzialny za egzekucję zaległości finansowych)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Dania

Tel.: +45 70157304

Strona internetowa: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (Krajowy Trybunał Podatkowy)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Dania

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Dane kontaktowe sądów (sądów rejonowych, sądów wyższych i Sądu Najwyższego) oraz Rady ds. Dopuszczalności Środków Zaskarżenia są dostępne na stronie internetowej: http://www.domstol.dk

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Dania akceptuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na języki: duński, fiński, islandzki, norweski i szwedzki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Nie ma zastosowania w Danii.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.