Zobowiązania alimentacyjne

Estonia

Autor treści:
Estonia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Estonia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

W Estonii wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczeń na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia rozpoznają sądy rejonowe (§ 121 kodeksu postępowania cywilnego).

Środki zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków na podstawie art. 32 ust. 2 rozpoznają sądy okręgowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

W Estonii orzeczenia można zaskarżyć zgodnie z art. 33 rozporządzenia w drodze wniesienia skargi do Sądu Najwyższego (§ 625 i § 695–701 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia, o którym mowa w art. 19, w Estonii odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi sprzeciwu od wyroku zaocznego w zakresie, w jakim nie zostało to uregulowane rozporządzeniem Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych. Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia rozpoznają sądy rejonowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Na podstawie art. 49 ust. 3 w Republice Estonii organem centralnym jest:

Justiitsministeerium (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Wydział Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Telefon: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Na podstawie art. 21 w Estonii wnioski o odmowę lub zawieszenie wykonania rozpoznają sądy rejonowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Na podstawie art. 20, 28 i 40 Estonia akceptuje dokumenty sporządzone w języku estońskim, a także dokumenty przetłumaczone na język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na podstawie art. 59 Estonia przyjmuje na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi dokumenty zarówno w języku estońskim, jak i w języku angielskim.

Ostatnia aktualizacja: 29/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.