Zobowiązania alimentacyjne

Finlandia

Autor treści:
Finlandia

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw na podstawie art. 27 ust. 1 jest sąd rejonowy (käräjäoikeus/tingsrätt). Sądem właściwym do rozpatrywania środków zaskarżenia na podstawie art. 32 ust. 2 jest sąd apelacyjny (hovioikeus/hovrätt).

Dane kontaktowe sądów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze, o którym mowa w art. 33, wszczyna się w drodze wniesienia środka odwoławczego kierowanego do korkein oikeus/högsta domstolen (Sądu Najwyższego), jeżeli zostanie stwierdzona dopuszczalność wniesienia takiego środka (kodeks postępowania sądowego, rozdział 30, odpowiednio art. 1–5).

Środki zaskarżenia od orzeczeń Sądu Apelacyjnego wnosi się do Sądu Najwyższego.

Strona, która chce skorzystać z takiego środka musi złożyć wniosek o zezwolenie na jego wniesienie do Sądu Najwyższego.

Zezwolenie takie może zostać udzielone jedynie wówczas, gdy dana sprawa powinna trafić do Sądu Najwyższego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa w innych podobnych sprawach. Zezwolenia tego można też udzielić jeżeli istnieją ku temu szczególne powody, jeżeli w postępowaniu popełniono błąd o charakterze procesowym lub błąd innego rodzaju, który daje podstawę do uchylenia lub stwierdzenia nieważności orzeczenia, lub jeżeli występują w tym względzie inne ważne powody.

Do zezwolenia dołączone są instrukcje dotyczące prowadzenia postępowania. Instrukcje wskazują, na jakiej podstawie możliwe jest udzielenie zezwolenia oraz w jaki sposób ma postępować strona, która zwróciła się z takim wnioskiem, tak aby Sąd Najwyższy mógł rozpatrzyć sprawę. Termin na złożenie wniosku o zezwolenie na wniesienie środka zaskarżenia wynosi 60 od dnia doręczenia stronom orzeczenia wydanego przez sąd apelacyjny.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia na potrzeby art. 19 składa się do sądu, który wydał ostateczne orzeczenie w sprawie. Postępowanie to jest uregulowane odpowiednio w art. 3–5 oraz art. 14a rozdziału 31 kodeksu postępowania sądowego. Dane kontaktowe sądów można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym w Finlandii jest Ministerstwo Sprawiedliwości.

Dane kontaktowe:

Oikeusministeriö (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Kansainvälisen oikeusavun yksikkö (Wydział Międzynarodowej Pomocy Prawnej)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto

Tel.: 358-9-1606 7628

Faks: 358-9-1606 7524

E-mail: maintenance.ca.om@gov.fi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Finlandii (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – KELA), który jest podmiotem publicznym, może wykonywać niektóre zadania powierzone organowi centralnemu (więcej informacji w punkcie dotyczącym art. 71 ust. 1 lit. e) — Instytucje publiczne). Wszystkie wnioski otrzymane w Finlandii muszą być jednak skierowane do Ministerstwa Sprawiedliwości.

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Organem administracji publicznej wyznaczonym zgodnie z art. 51 ust. 3 rozporządzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten).

W przypadku przyznania osobie uprawnionej świadczeń alimentacyjnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, instytucja ta pełni następujące funkcje organu centralnego:

  • składanie wniosków o uznanie, a także uznawanie orzeczeń i nadawanie im klauzuli wykonalności na podstawie art. 56 ust. 1 lit. a);
  • występowanie o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do orzeczenia wydanego w państwie członkowskim, do którego został skierowany wniosek na podstawie art. 56 ust. 1 lit. b) lub orzeczenia, które ma być uznane w tym państwie;
  • występowanie z wnioskiem o podjęcie szczególnych działań na podstawie art. 53 ust. 1.

Dane kontaktowe Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:

Kansaneläkelaitos (Zakład Ubezpieczeń Społecznych)
Perintäkeskus (centrala poboru)
PL 450
FI-00056 Kela
Finlandia

Tel.: +35820 634 4940 (dla osób fizycznych)

+35820 634 4942 (dla organów administracji)

E-mail: maintenance@kela.fi

Strona internetowa: http://www.kela.fi/

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym na potrzeby art. 21 jest ulosottomies/utmätningsman (komornik) w miejscu zamieszkania lub pobytu pozwanego. Wniosek, o którym mowa w tym artykule można skierować do każdej z lokalnych agencji odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania egzekucyjnego.

Dane kontaktowe agencji odpowiedzialnych za prowadzenie postępowania egzekucyjnego można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Finlandia akceptuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na język fiński, szwedzki i angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikacji Finlandia akceptuje język fiński, szwedzki i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 22/03/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.