Zobowiązania alimentacyjne

Francja

Autor treści:
Francja

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Organem wskazanym zgodnie z art. 27 ust. 1 jest prezes sądu lub prezes rady notarialnej.

Organem wskazanym zgodnie z art. 32 ust. 2 jest sąd apelacyjny (cour d’appel).

Organ właściwy miejscowo wskazany zgodnie z art. 27 ust. 1 określa się zgodnie z art. 27 ust. 2 na podstawie zwykłego miejsca pobytu strony, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub miejsca wykonania orzeczenia.

Organem wskazanym zgodnie z art. 32 ust. 2 jest organ właściwy w zakresie rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych przez sędziego ds. rodzinnych.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Procedura przewidziana w art. 33 jest skargą kasacyjną rozpatrywaną w sądzie kasacyjnym (fr. Cour de cassation), którą regulują zasady określone w art. 973–982 oraz w art. 1009–1031 kodeksu postępowania cywilnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia jest apelacja, która może być złożona do sądu apelacyjnego (fr. Cour d’appel) właściwego dla zaskarżonego orzeczenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Ministère des Affaires étrangères et européennes

Direction des Français à l’étranger et de l’administration consulaire

Service des conventions, des affaires civiles et de l'entraide judiciaire

Sous-direction de la protection des droits des personnes

Bureau du recouvrement de créances alimentaires à l'étranger

27, Rue de la Convention

CS- 91533

F - 75732 PARIS CEDEX 15

Telefon.: (33) 143179199

Faks : +33 (0)143178197

Funkcyjny e-mail:recouv-creances-alimentaires.fae-saj-pdp@diplomatie.gouv.fr

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sędzią właściwym miejscowo jest sędzia miejsca pobytu dłużnika lub miejsca wykonania orzeczenia.Jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą lub miejsce zamieszkania jest nieznane, sędzią właściwym jest sędzia miejsca wykonania orzeczenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Wyłącznie język francuski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Wyłącznie język francuski.

Ostatnia aktualizacja: 03/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.