Zobowiązania alimentacyjne

Niemcy

Autor treści:
Niemcy

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Niemcy

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Decyzje w sprawie wniosku o uznanie lub wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, są podejmowane przez wydział rodzinny (Familiengericht) sądu rejonowego (Amtsgericht) w miejcowości, w której znajduje się wyższy sąd krajowy (Oberlandesgerichte), w którego okręgu zamieszkuje osoba, której dotyczy wniosek, lub w którego okręgu dochodzi się wykonania orzeczenia (Zuständigkeitskonzentration).Decyzje dla okręgu podległego wyższemu sądowi krajowemu w Berlinie (Kammergericht) podejmowane są przez sąd rejonowy Pankow-Weißensee.

Jeżeli postępowanie dotyczy wykonania dokumentu notarialnego, również notariusz może stwierdzić wykonalność tego dokumentu.

Środki zaskarżenia, w rozumieniu art. 32 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, od decyzji wydanych w pierwszej instancji w postępowaniu o stwierdzenie wykonalności orzeczenia, przyjmują formę odwołania w postępowaniu administracyjnym (Beschwerde).Sądem apelacyjnym jest wyższy sąd krajowy (Oberlandesgericht).Środki zaskarżenia należy składać w sądzie, który wydał orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Procedura, o której mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, obejmuje dalsze postępowanie odwoławcze (Rechtsbeschwerde). Sądem właściwym jest Trybunał Federalny. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji sądu, który rozpatrywał odwołanie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Sądem właściwym dla przeprowadzenia postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest sąd, który wydał orzeczenie.Jeżeli przesłanki wymienione w art. 19 zostały spełnione, przepisy przewidziane dla wydawania wyroków zaocznych (§ 343–346 kodeksu postępowania cywilnego) stosuje się odpowiednio.Jeżeli przesłanki art. 19 nie zostały spełnione, sąd odrzuca wniosek w drodze orzeczenia (Beschluss).Takie orzeczenie może zostać wydane bez przeprowadzenia postępowania ustnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym, o którym mowa w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości (Bundesamt für Justiz).Adres organu centralnego:

Bundesamt für Justiz

D–53094 Bonn

Z Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, działającym jako organ centralny, można się kontaktować telefonicznie, za pośrednictwem faksu oraz poczty elektronicznej.

Telefon:

połączenia krajowe 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

połączenia międzynarodowe: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Faks:

połączenia krajowe 0228/99 4 10-5202

połączenia międzynarodowe: +49/228/99 4 10-5202

Adres email: auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Dla celów art. 21 rozporządzenia organami właściwymi w zakresie wykonania są sądy rejonowe (Amtsgericht).Właściwym miejscowo sądem jest sąd rejonowy, w którego okręgu toczy lub toczyło się postępowanie w sprawie stwierdzenia wykonalności.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem, na który można przełożyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest wyłącznie język niemiecki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Przekazywanie informacji między Federalnym Ministerstwem Sprawiedliwości, działającym jako organ centralny a innymi organami centralnymi (art. 59 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009) może się odbywać w języku angielskim, pod warunkiem że właściwe organy centralne wyraziły na to zgodę.

Ostatnia aktualizacja: 30/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.