Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Zobowiązania alimentacyjne

Gibraltar

Autor treści:
Gibraltar

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Gibraltar

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności właściwy jest:

urzędnik sądu pokoju (Clerk to the Magistrates’ Court)

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Środki zaskarżenia rozpatruje:

urzędnik sądu pokoju (Clerk to the Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowanie w przypadku zaskarżenia orzeczenia wydanego w postępowaniu odwoławczym:

Środek zaskarżenia skierowany do Sądu Najwyższego

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Art. 19 nie ma zastosowania do Zjednoczonego Królestwa, ponieważ nie jest ono związane protokołem haskim z 2007 r.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Minister Sprawiedliwości

Ministerstwo Edukacji, Sprawiedliwości i Międzynarodowej Wymiany Informacji

771 Europort

Gibraltar

Tel.: + 350 2005 9267

Faks: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

urzędnik sądu pokoju (Clerk to the Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel.: +350 2007 0471

Faks: +350 2004 0483

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem akceptowanym na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językiem akceptowanym na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi we wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 12/11/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.