Zobowiązania alimentacyjne

Grecja

Autor treści:
Grecja

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądem właściwym w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 jest sąd pierwszej instancji, natomiast sądem właściwym w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 32 ust. 2 jest sąd apelacyjny, na którego obszarze właściwości znajduje się sąd pierwszej instancji, który wydał orzeczenie.

Postępowaniem odwoławczym, o którym mowa w art. 32 ust. 2, jest apelacja (έφεση).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Podstępowaniemodwoławczym, októrymmowawart. 33, jestskargakasacyjna (αίτησηαναίρεσης). Sąd zajmujący się procedurą odwoławczą to Najwyższy Sąd Grecji ds. Karnych i Cywilnych (Areios Pagos, gr. Άρειος Πάγος).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na mocy art. 19 orzeczenie zaoczne w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych wydane przez sąd zagraniczny może zostać zaskarżone przez stronę niewypełniającą zobowiązania/pozwanego.Środki zaskarżenia od orzeczenia zaocznego w przedmiocie zobowiązań alimentacyjnych są rozpatrywane przez sąd, który wydał decyzję.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 49 ust. 3 jest Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Karnych (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων - Τμήμα Διεθνούς Δικαστικής Συνεργασίας σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις).

Μεσογείων 96 (Mesogeion 96)

11 527 Αθήνα (Athína)

Tel.: (+30) 213 1307312

Faks: (+30) 213 1307499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Prawo greckie nie przewiduje wykonywania funkcji organu centralnego przez instytucje publiczne lub instytucje podlegające nadzorowi właściwego organu, w sposób określony w art. 51 ust. 3.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania dla celów art. 21 jest sąd pierwszej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

język grecki

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami, o których mowa w art. 59, zaakceptowanymi przez organ centralny, służącymi do przekazywania informacji między organem centralnym a innymi organami centralnymi, są języki grecki i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 01/03/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.