Zobowiązania alimentacyjne

Węgry

Autor treści:
Węgry

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék); w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság). Środki zaskarżenia rozpatrują sądy okręgowe, w Budapeszcie – Sąd Okręgowy dla m.st. Budapesztu (Fővárosi Törvényszék).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia (felülvizsgálati kérelem) przez Sąd Najwyższy (Curia) należy złożyć za pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, o którym mowa w art. 19, może wszcząć sąd rejonowy (Járásbíróság) jako sąd pierwszej instancji, zgodnie z przepisami dotyczącymi wznowienia postępowania (ustawa III z 1952 r. – kodeks postępowania cywilnego, rozdział XIII, artykuły 260–269).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej węgierski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstwo Sprawiedliwości)

1054 Budapest,

Kossuth tér 2-4,

Tel.: (36) 1 795 4846,

Faks: (36) 1 795 0463,

E-mail: nmfo@im.gov.hu

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W postępowaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 2, sąd rejonowy (Járásbíróság) przy siedzibie sądu okręgowego (Törvényszék) lub w Budapeszcie – Centralny Sąd Rejonowy w Budzie (Budai Központi Kerületi Bíróság). W postępowaniu, o którym mowa w art. 21 ust. 3, sąd rejonowy, w okręgu którego działa komornik sądowy właściwy do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język węgierski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

a) W przypadku formularzy wniosku o stwierdzenie wykonalności: język węgierski.

b) W przypadku formularzy wniosku o podjęcie innych czynności: język węgierski, angielski lub niemiecki.

c) Na potrzeby komunikacji w innych sprawach organ centralny przyjmuje, na wniosek, pisma w języku angielskim i niemieckim (oprócz pism w języku węgierskim).

Ostatnia aktualizacja: 25/09/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.