Zobowiązania alimentacyjne

Włochy

Autor treści:
Włochy

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 ust. 1, oraz w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków w rozumieniu art. 32 ust. 2, są sądy apelacyjne (Corti di Appello)

Dane właściwych organów są dostępne na stronie www.giustizia.it (giustizia map – strutture giudiziarie – tribunali ordinari).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowania odwoławcze, o których mowa w art. 33, obejmują postępowania zwyczajne i nadzwyczajne, mające na celu zaskarżenie orzeczeń wydanych w następstwie wniesienia środka zaskarżenia: tj. skargę do sądu kasacyjnego (ricorso per cassazione), ponowne rozpoznanie sprawy przez ten sam sąd (revocazione), i sprzeciw podmiotu trzeciego (opposizione di terzo).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Organem właściwym w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, w rozumieniu art. 19 rozporządzenia, jest organ, który wydał orzeczenie. W postępowaniu stosuje się przepisy regulujące postępowanie, w którym wydano rozpatrywane orzeczenie.

Dane właściwych organów są dostępne tutaj.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest Departament do spraw Małoletnich i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości:

Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità

via Damiano Chiesa 24

00136 Roma

Tel.: +39 6 68188326; +39 6 68188331

Nr faksu: +39 6 68188323

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certyfikowany adres poczty elektronicznej: prot.dgmc@giustiziacert.it

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonania, dla celów art. 21, są sądy powszechne (Tribunali Ordinari) (na mocy art. 9 ust. 2 włoskiego kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem, na który można przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język włoski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językiem akceptowanym przez organ centralny jako język służący do przekazywania informacji innym organom centralnym w rozumieniu art. 59, jest język włoski.

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.