Zobowiązania alimentacyjne

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności są sądy powszechne, tj. sądy rejonowe (miejskie) (rajona (pilsētas) tiesas).

Na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania odwołań od orzeczenia dotyczącego stwierdzenia wykonalności zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia są sądy okręgowe (apgabaltiesas), za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego (miejskiego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka odwoławczego zgodnie z art. 33 rozporządzenia może zostać zaskarżone przed Senatem Sądu Najwyższego (l'Augstākās tiesas Senāts), za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego.

Dane kontaktowe:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

ŁOTWA

Tel.: +371 670 203 50

Faks: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Na podstawie art. 19 rozporządzenia pozwany może wnioskować o ponowne zbadanie orzeczenia w procedurze dotyczącej wznowienia postępowania, składając wniosek:

1)      dotyczący orzeczenia sądu rejonowego (miejskiego) – do właściwego sądu okręgowego;

2)      dotyczący ponownego zbadania orzeczenia sądu okręgowego – do Izby Spraw Cywilnych Sądu Najwyższego (l'Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta);

3)      dotyczący ponownego zbadania orzeczenia izby Sądu Najwyższego – do Wydziału Spraw Cywilnych w Senacie Sądu Najwyższego.

Wniosku nie można składać po upływie okresu, w którym tytuł egzekucyjny dotyczący stosownego orzeczenia może zostać przedłożony do wykonania.

Przy rozpatrywaniu wniosku sąd ocenia, czy okoliczności podane przez wnioskodawcę można uznać za uzasadniające ponowne zbadanie orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia. Jeśli sąd uzna, że okoliczności te uzasadniają ponowne zbadanie orzeczenia, uchyla w całości zaskarżone orzeczenie i kieruje sprawę do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Jeśli sąd stwierdzi, że okoliczności podane we wniosku nie uzasadniają ponownego zbadania orzeczenia, odrzuca wniosek. W odniesieniu do orzeczenia sądu można wnieść dodatkowy środek zaskarżenia (blakus sūdzība).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Na Łotwie funkcję organu centralnego pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Dane kontaktowe organu centralnego:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Łotwa

Telefon: + 371 67 830 626

Faks: + 371 67 830 636

Е-mail: pasts@ugf.gov.lv

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Na Łotwie funkcję organów centralnych, o których mowa w art. 51 rozporządzenia, pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija).

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Na Łotwie organami właściwymi do rozpatrywania wniosków o odmowę lub zawieszenie wykonania orzeczenia dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe (miejskie), w którego okręgu ma zostać wykonane orzeczenie sądu zagranicznego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Łotwa przyjmuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia, wyłącznie w języku narodowym, tj. języku łotewskim.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Łotwa przyjmuje wnioski, o których mowa w art. 56 rozporządzenia (załączniki VI i VII do rozporządzenia), wyłącznie w języku narodowym, tj. łotewskim.

Łotwa przyjmuje wnioski o podjęcie szczególnych działań (załącznik V do rozporządzenia) w języku łotewskim lub angielskim.

W przypadku innych form komunikacji organ centralny akceptuje na żądanie język łotewski lub angielski.

Ostatnia aktualizacja: 05/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.