Zobowiązania alimentacyjne

Łotwa

Autor treści:
Łotwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Łotwa

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności są sądy powszechne, tj. sądy rejonowe (miejskie) (rajona (pilsētas) tiesas).

Na Łotwie sądami właściwymi do rozpatrywania odwołań od orzeczenia dotyczącego stwierdzenia wykonalności zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia są sądy okręgowe (apgabaltiesas), za pośrednictwem właściwego sądu rejonowego (miejskiego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w następstwie wniesienia środka odwoławczego zgodnie z art. 33 rozporządzenia może zostać zaskarżone przed Senatem Sądu Najwyższego (l'Augstākās tiesas Senāts), za pośrednictwem właściwego sądu okręgowego.

Dane kontaktowe:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36,

Riga, LV-1511

ŁOTWA

Tel.: +371 670 203 50

Faks: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na podstawie art. 19 rozporządzenia pozwany może wnioskować o ponowne zbadanie orzeczenia w procedurze dotyczącej wznowienia postępowania, składając wniosek:

1)      dotyczący orzeczenia sądu rejonowego (miejskiego) – do właściwego sądu okręgowego;

2)      dotyczący ponownego zbadania orzeczenia sądu okręgowego – do Izby Spraw Cywilnych Sądu Najwyższego (l'Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta);

3)      dotyczący ponownego zbadania orzeczenia izby Sądu Najwyższego – do Wydziału Spraw Cywilnych w Senacie Sądu Najwyższego.

Wniosku nie można składać po upływie okresu, w którym tytuł egzekucyjny dotyczący stosownego orzeczenia może zostać przedłożony do wykonania.

Przy rozpatrywaniu wniosku sąd ocenia, czy okoliczności podane przez wnioskodawcę można uznać za uzasadniające ponowne zbadanie orzeczenia zgodnie z art. 19 rozporządzenia. Jeśli sąd uzna, że okoliczności te uzasadniają ponowne zbadanie orzeczenia, uchyla w całości zaskarżone orzeczenie i kieruje sprawę do sądu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Jeśli sąd stwierdzi, że okoliczności podane we wniosku nie uzasadniają ponownego zbadania orzeczenia, odrzuca wniosek. W odniesieniu do orzeczenia sądu można wnieść dodatkowy środek zaskarżenia (blakus sūdzība).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej łotewski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.

Na Łotwie funkcję organu centralnego pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija). Dane kontaktowe organu centralnego:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Rīgā LV-1010

Łotwa

Telefon: + 371 67 830 626

Faks: + 371 67 830 636

Е-mail: pasts@ugf.gov.lv

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Na Łotwie funkcję organów centralnych, o których mowa w art. 51 rozporządzenia, pełni urząd funduszu gwarancji świadczeń alimentacyjnych (Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija).

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Na Łotwie organami właściwymi do rozpatrywania wniosków o odmowę lub zawieszenie wykonania orzeczenia dla celów art. 21 rozporządzenia są sądy rejonowe (miejskie), w którego okręgu ma zostać wykonane orzeczenie sądu zagranicznego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Łotwa przyjmuje tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40 rozporządzenia, wyłącznie w języku narodowym, tj. języku łotewskim.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Łotwa przyjmuje wnioski, o których mowa w art. 56 rozporządzenia (załączniki VI i VII do rozporządzenia), wyłącznie w języku narodowym, tj. łotewskim.

Łotwa przyjmuje wnioski o podjęcie szczególnych działań (załącznik V do rozporządzenia) w języku łotewskim lub angielskim.

W przypadku innych form komunikacji organ centralny akceptuje na żądanie język łotewski lub angielski.

Ostatnia aktualizacja: 24/03/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.