Zobowiązania alimentacyjne

Litwa

Autor treści:
Litwa

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Litwa

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia oraz odwołania od decyzji w sprawie takich wniosków zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia są rozpatrywane przez Sąd Apelacyjny Litwy (Lietuvos apeliacinis teismas).

Sąd Apelacyjny Litwy

Gedimino pr. 40/1

LT-01503 Vilnius
Tel. (8 5) 266 3479

Faks: (8 5) 266 3060
e-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia Sądu Apelacyjnego Litwy po rozpatrzeniu odwołania od orzeczenia w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego Litwy. Skargi takie są rozpatrywane zgodnie z przepisami dotyczącymi postępowania kasacyjnego ustanowionymi w litewskim kodeksie postępowania cywilnego, chyba że w rozporządzeniu lub litewskiej ustawie wdrażającej prawodawstwo Unii Europejskiej i postanowienia międzynarodowe dotyczące procedury cywilnej postanowiono inaczej. Jeżeli skarga kasacyjna zostanie przyjęta, wpisuje się ją jako skargę priorytetową do wykazu skarg kasacyjnych do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy wyznacza termin na złożenie odpowiedzi na skargę kasacyjną, wynoszący nie więcej niż 14 dni. W powiadomieniu o zarejestrowaniu skargi w wykazie skarg kasacyjnych do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy (art. 350 ust. 7 kodeksu postępowania cywilnego) Sąd Najwyższy zawiadamia strony i inne osoby zaangażowane w sprawę o terminie wyznaczonym na złożenie odpowiedzi.

Strony muszą, a inne osoby zaangażowane w sprawę mogą, złożyć pisemną odpowiedź na skargę w terminie wyznaczonym przez Sąd Najwyższy. Termin ten liczy się od dnia, w którym skarga została wpisana do wykazu skarg kasacyjnych do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Orzeczenia wydane w sprawach dotyczących zobowiązań alimentacyjnych podlegają ponownemu zbadaniu, zgodnie z art. 19 rozporządzenia, przez sąd, który wydał orzeczenie. Po przyjęciu wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych sąd przekazuje stronie skarżącej kopię wniosku wraz z załącznikami i informuje ją, że strona skarżąca musi złożyć pisemną odpowiedź na wniosek w terminie 14 dni od dnia przesłania wniosku. Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych jest rozpatrywany przez sąd w trybie procedury pisemnej. Jeżeli sąd uzna to za stosowne, może przeprowadzić postępowanie ustne, aby wysłuchać wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sprawie dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych. Sąd musi rozpatrzyć wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sprawie dotyczącej zobowiązań alimentacyjnych nie później niż 14 dni po upływie terminu składania odpowiedzi i musi wydać orzeczenie w zakresie jednego ze sposobów postępowania określonych w art. 19 ust. 3 rozporządzenia.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Służba Państwowej Pomocy Prawnej (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Litwa

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Faks: +370 700 35004

E-mail: teisinepagalba@vgtp.lt

Strona internetowa: https://vgtpt.lrv.lt/en

W przypadku wniosków dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wobec osób w wieku poniżej 21. roku życia rolę organu centralnego pełni oddział Zarządu Państwowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba) w Możejkach.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Litwa

Numer telefonu: +370 443 26659

Numer faksu: +370 443 27341

E-mail: mazeikiai@sodra.lt

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

W przypadku wniosków dotyczących zobowiązań alimentacyjnych wynikających ze stosunku rodzicielskiego wobec osób w wieku poniżej 21 lat zadania organu centralnego na podstawie art. 51 rozporządzenia pełni Zarząd Funduszu Alimentacyjnego (Vaikų išlaikymo fondo administracija) przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy.

Dane kontaktowe Zarządu Funduszu Alimentacyjnego przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Numer telefonu: (8 5) 272 8081

Numer faksu: (8 5) 265 3984
E-mail: info@vif.lt

W razie potrzeby pomoc prawna gwarantowana przez państwo w odniesieniu do wniosków wymienionych w art. 56 rozporządzenia jest świadczona zgodnie z procedurą ustanowioną na mocy ustawy o pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo, chyba że w prawie litewskim wdrażającym prawodawstwo Unii Europejskiej i postanowienia międzynarodowe dotyczące procedury cywilnej lub w rozporządzeniu postanowiono inaczej. Jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosków wymienionych w art. 56 rozporządzenia okaże się, że wnioskodawca potrzebuje państwowej pomocy prawnej, Wileńska Służba Państwowej Pomocy Prawnej oraz Zarząd Funduszu Alimentacyjnego przy Ministerstwie Ubezpieczeń Społecznych i Pracy przekazują wniosek o państwową pomoc prawną bezpośrednio do właściwych organów odpowiadających za organizację pomocy prawnej, a mianowicie do odpowiednich służb państwowej pomocy prawnej.

Nazwy i dane kontaktowe litewskich służb pomocy prawnej gwarantowanej przez państwo

Służba Państwowej Pomocy Prawnej

Adres

Telefon

Faks

E-mail:

Wileńska Służba Państwowej Pomocy Prawnej (Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Odminių g. 3, LT 01122 Vilnius

852647480

852647481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Kownie (Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Kęstučio g. 21, LT 44320 Kaunas

837408601, 837428404

837428403, 837428405

kaunovgtpt@infolex.ltt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Kłajpedzie (Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

846256176

846256176

kl.vgtpt@infolex.lt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Szawlach (Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Dvaro g. 123A, LT 76208, Šiauliai

841520040

841520040

svgtpt@svgtpt.lt

Służba Państwowej Pomocy Prawnej w Poniewieżu (Panevėžio Šiaulių valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba)

Klaipėdos g. 72, LT 35193, Panevėžys

845570152

845436201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Wnioski o odmowę wykonania, w całości lub części, orzeczenia sądu pochodzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia, rozpatruje Sąd Apelacyjny Litwy.

Sąd Apelacyjny Litwy
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Numer telefonu: (8 5) 266 3479
Numer faksu: (8 5) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Wnioski o zawieszenie wykonania, w całości lub części, orzeczenia sądu pochodzenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, o którym mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia, rozpatruje sąd okręgowy właściwy dla miejsca, w którym orzeczenie ma być wykonane.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Jedynym językiem, w którym przyjmuje się tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20 rozporządzenia, jest język litewski, jednak w przypadku dokumentów, o których mowa w art. 28 i 40, przyjmuje się tłumaczenia zarówno na język litewski, jak i na język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami komunikacji między litewskim organem centralnym a innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59 rozporządzenia, są litewski i angielski.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.