Zobowiązania alimentacyjne

Luksemburg

Autor treści:
Luksemburg

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

- Właściwość miejscowa

Wniosek o stwierdzenie wykonalności kieruje się do prezesa sądu okręgowego (Président du Tribunal d'Arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy w Luksemburgu)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-1
Faks: (352) 47 59 81-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Telefon: (352) 80 32 14 - 1
Faks: (352) 80 71 19 lub (352) 802484

- Środki zaskarżenia od orzeczenia dotyczącego stwierdzenia wykonalności

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil (Sąd Najwyższy rozpatrujący środki zaskarżenia w sprawach cywilnych)
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Telefon: (352) 47 59 81-1
Faks: (352) 47 59 81-2396

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Od orzeczenia wydanego w następstwie wniesienia środka zaskarżenia można wnieść wyłącznie skargę kasacyjną.

Cour de cassation (Sąd Kasacyjny)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00(352) 475981-369/373

Faks: 00(352) 475981-773

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Pozwany, który nie wdał się w spór przed sądem w Luksemburgu, ma prawo złożyć do sądu, który orzekał pierwotnie w sprawie, wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia, zgodnie z przesłankami przewidzianymi w art. 19 rozporządzenia, o którym mowa w akapicie pierwszym. Wniosek składa się w trybie przewidzianym dla sądu, który wydał orzeczenie będące przedmiotem ponownego zbadania.

Justice de Paix de Luxembourg (Sąd Pokoju w Luksemburgu)

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 47 59 81-1

Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette (Sąd Pokoju w Esch-sur-Alzette)

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux, Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés (wydział odpowiedzialny za warunkowe nakazy zapłaty oraz dochody wolne od zajęcia): Telefon: (352) 530 529 200 Faks: (352) 530 529 201

Justice de Paix de Diekirch (Sąd Pokoju w Diekirch)

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Telefon: (352) 80 88 53 - 1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Sąd Okręgowy w Luksemburgu)

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Telefon: (352) 47 59 81-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch (Sąd Okręgowy w Diekirch)

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Telefon: (352) 80 32 14-1

Faks: (352) 807119 lub (352) 82484

Sąd Najwyższy (Cour Supérieure de Justice)

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym jest Prokuratura Generalna (Parquet Général) przy Sądzie Najwyższym (Cour supérieure de Justice).

Parquet général (Prokuratura Generalna)
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Telefon: 00(352) 47 59 81 -393/329
Faks: 00(352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w zakresie wykonania jest Prokuratura Generalna (Parquet Général) przy Sądzie Najwyższym (Cour supérieure de Justice).

Parquet général (Prokuratura Generalna)

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Telefon: 00(352) 475981-393/329

Faks: 00(352) 470550

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Oprócz dokumentów w języku francuskim, Luksemburg przyjmuje dokumenty sporządzone wyłącznie w języku niemieckim.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Oprócz dokumentów w języku francuskim, Luksemburg przyjmuje dokumenty sporządzone wyłącznie w języku niemieckim.

Ostatnia aktualizacja: 28/08/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.