Zobowiązania alimentacyjne

Niderlandy

Autor treści:
Niderlandy

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sędziowie rozpatrujący wnioski o zastosowanie środków tymczasowych w sądach okręgowych (rechtbanken) są właściwi do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń, zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia.

Sądem okręgowym właściwym do rozpatrzenia środka zaskarżenia od decyzji wydanej w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności, zgodnie z art. 32 ust. 2, jest sąd sędziego rozstrzygającego o zastosowaniu środka tymczasowego, który orzekł w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności orzeczenia. Dane kontaktowe sądów okręgowych są dostępne na stronie internetowej Rady Sądownictwa (Raad van de rechtspraak): www.rechtspraak.nl.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Środkiem zaskarżenia, o którym mowa w art. 33, jest skarga kasacyjna (beroep in cassatie).

Skargi kasacyjne rozpatruje najwyższy sąd powszechny, czyli Sąd Najwyższy Królestwa Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden). Celem kasacji jest zachowanie jednolitości prawnej, wyznaczanie kierunku rozwoju prawa oraz zabezpieczanie ochrony prawnej. Przedmiotem kasacji są tylko kwestie prawne. Sąd Najwyższy bada jedynie, czy prawo, w tym normy proceduralne, zostało prawidłowo zastosowane. W zakresie stanu faktycznego jest on związany ustaleniami zawartymi w zaskarżanym orzeczeniu. Strony skargi kasacyjnej reprezentuje w Sądzie Najwyższym zastępca prawny.

Procedurę rozpoczyna wniesienie skargi, w której określane są podstawy zaskarżenia. Pozwany może w ciągu trzech tygodni (lub w innym terminie określonym przez Sąd Najwyższy) złożyć odpowiedź na skargę. Jeśli leży to w interesie sprawy, zastępcy prawni mogą dostarczyć dodatkowych wyjaśnień. Prokurator Generalny Sądu najwyższego wydaje pisemną opinię, na podstawie której Sąd Najwyższy wydaje orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia musi spełniać jedną z przesłanek określonych w art. 19 rozporządzenia, a także zostać złożony we wskazanych w wyżej wymienionym artykule terminach do sądu, który wydał orzeczenie. W Niderlandach może to być sąd okręgowy lub sąd apelacyjny.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Wyznaczonym organem centralnym jest Krajowy Urząd Poboru Świadczeń Alimentacyjnych (Bureau Inning Onderhoudsbijdagen – LBIO).

Dane kontaktowe LBIO:

Marten Meesweg 109-111

Box 8901

3009 AX Rotterdam

Telefon: +31 (0)102894895

Faks: +31(0)102894882

E-mail: iia@lbio.nl

Strona internetowa: www.lbio.nl

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonywania orzeczeń są komornicy (gerechtsdeurwaarders).

Dane kontaktowe Królewskiej Korporacji Zawodowej Urzędników Sądowych w Niderlandach (Koninklijke beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders – KBvG) są następujące:

Prinses Margrietplantsoen 49

2595 BR Den Haag

Telefon: +31 (0)708903530

Faks: +31 (0)708903531

E-mail: kbvg@kbvg.nl

Strona internetowa: http://www.kbvg.nl

Na stronie internetowej znajduje się wykaz adresów biur komorników w Niderlandach.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Nie będą przyjmowane tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, na języki inne niż język niderlandzki.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Formularz wniosku, o którym mowa w art. 59 ust. 1, musi być wypełniony w języku niderlandzkim.

Ostatnia aktualizacja: 13/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.