Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.

Zobowiązania alimentacyjne

Irlandia Północna

Autor treści:
Irlandia Północna

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Wielka Brytania

Irlandia Północna

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi do rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń są sądy pokoju (Magistrates’ Courts). Wnioski można składać bezpośrednio w sądzie lub kierować je do sądu za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości na następujący adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlandia Północna

Tel.: 0300 200 7812 (Zjednoczone Królestwo) oraz +44 28 9049 5884 (międzynarodowy)

Faks: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Sądami właściwymi do rozpoznawania środków zaskarżenia są sądy pokoju. Środki zaskarżenia można składać bezpośrednio w sądzie lub kierować je do sądu za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości na następujący adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlandia Północna

Tel.: 0300 200 7812 (Zjednoczone Królestwo) oraz +44 28 9049 5884 (międzynarodowy)

Faks: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Trybem, w którym można zaskarżyć orzeczenie wydane w postępowaniu odwoławczym, jest:

skarga kasacyjna do Sądu Apelacyjnego w Irlandii Północnej (Court of Appeal in Northern Ireland).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Artykuł 19 nie ma zastosowania, ponieważ Zjednoczone Królestwo nie jest związane postanowieniami protokołu haskiego z 2007 r.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlandia Północna

Tel.: 0300 200 7812 (Zjednoczone Królestwo) oraz +44 28 9049 5884 (międzynarodowy)

Faks: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Instytucją publiczną, która może wykonywać zadania organu centralnego, jest:

Legal Services Agency Northern Ireland przy Ministerstwie Sprawiedliwości (do celów art. 51 ust. 2 lit. a) – przyznanie pomocy prawnej)

2nd Floor

WaterfrontPlaza

8 Laganbank Road

Mays Meadow

Belfast

BT1 3BN

Tel.: +44 2890 408 888

Faks: +44 2890 408 990

Email: enquiries@lsani.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Właściwymi organami są sądy pokoju ( Magistrates’ Courts). Wnioski można składać bezpośrednio w sądzie lub kierować je do sądu za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości na następujący adres:

REMO Unit at Operational Policy Branch

Northern Ireland Courts and Tribunals Service

Department of Justice

4th Floor Laganside House

23 – 27 Oxford Street

Belfast BT1 3LA

Irlandia Północna

Tel.: 0300 200 7812 (Zjednoczone Królestwo) oraz +44 28 9049 5884 (międzynarodowy)

Faks: +44 2890 728 945

E-mail: reciprocalenforcement@courtsni.gov.uk

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem, na który należy przetłumaczyć dokumenty, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język angielski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

We wszystkich jurysdykcjach Zjednoczonego Królestwa językiem akceptowanym na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi jest język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 06/09/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.