Zobowiązania alimentacyjne

Polska

Autor treści:
Polska

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Polska

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Sądami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 27 ust. 1 rozporządzenia Nr 4/2009 są sądy okręgowe (zgodnie z art. 1151(1) § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego).

Sądami właściwymi w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia, o których mowa w art. 32 ust. 2 rozporządzenia Nr 4/2009 - są sądy apelacyjne (art. 394 i następne w związku z art. 1151(1) Kodeksu postępowania cywilnego). Środek zaskarżenia wnosi się do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 369 w związku z art. 397 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Postępowaniem odwoławczym, o którym mowa w art. 33 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest w Polsce - zgodnie z art. 398(1) – 398(21) Kodeksu postępowania cywilnego - skarga kasacyjna. Sądem właściwym jest Sąd Najwyższy. Skargę do Sądu Najwyższego wnosi się za pośrednictwem sądu apelacyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie (art. 398(5) § 1 w związku z art. 1151(1) § 3 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego).

Dane teleadresowe Sądu Najwyższego:

Sąd Najwyższy

Plac Krasińskich 2/4/6

00-951 Warszawa

Polska

Tel.: +48 22 530 8246

E-mail: sn@sn.pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowaniem, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest w Rzeczypospolitej Polskiej postępowanie o uchylenie wyroku wydanego w sprawie alimentacyjnej uregulowane w art. 1144(2) Kodeksu postępowania cywilnego. Wniosek o wszczęcie takiego postępowania składa się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Oznacza to, że w zależności od tego, jaki sąd wydał kwestionowane orzeczenie w sprawie alimentacyjnej, sądem właściwym w rozumieniu art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 może być:

a) sąd rejonowy

b) sąd okręgowy (jeżeli ten sąd wydał orzeczenie o alimentach w ramach postępowania o separację, rozwód lub unieważnienie małżeństwa).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym wyznaczonym na podstawie art. 49 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 4/2009 jest w Rzeczypospolitej Polskiej:

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Tel/Faks: +48 22 23 90 470

e-mail: alimenty@ms.gov.pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Sądy okręgowe są organami wyznaczonymi do wykonywania zadań organu centralnego w zakresie przekazywania wniosków i podejmowania wszelkich właściwych działań w odniesieniu do przekazywanych wniosków.

Dane kontaktowe sądów okręgowych są wskazane w załączniku nr 2 PDF (176 Kb) pl

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej, do podejmowania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest zgodnie z art. 843 § 1 i 2 Kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy (jako rzeczowo właściwy), w którego okręgu prowadzi się egzekucję, a jeżeli egzekucja jeszcze nie została wszczęta - sąd rejonowy (jako rzeczowo właściwy) właściwy według przepisów o właściwości ogólnej.

Organem właściwym w Rzeczypospolitej Polskiej, do podejmowania czynności, o których mowa w art. 21 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, jest zgodnie z art. 758 Kodeksu postępowania cywilnego sąd rejonowy, przy którym działa komornik prowadzący egzekucję.

Dane sądów są wskazane w https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/znajdz-wybrany-sad-powszechny

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Rzeczpospolita Polska akceptuje tylko język polski dla celów tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, art. 28 oraz art. 40 rozporządzenia (WE) nr 4/2009.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny wyznaczony w Rzeczypospolitej Polskiej do celów wszelkiej innej komunikacji, zgodnie z art. 59 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, są: język polski oraz język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 09/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.