Zobowiązania alimentacyjne

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

W odniesieniu do art. 27 ust. 1:

- sprawy z zakresu zobowiązań alimentacyjnych dotyczące dzieci (niezależnie od tego, czy są one małoletnie) lub małżonków będą rozstrzygane przez wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich sądu pierwszej instancji (Juízo de Família e Menores), o ile taki istnieje; jeżeli taki wydział nie istnieje, sprawy będą rozpatrywane przez miejscowy wydział cywilny (Juízo Local Cível) sądu pierwszej instancji, o ile taki istnieje, lub przez wydział ogólny sądu pierwszej instancji (Juízo Local de Competência Genérica);

- wszystkie pozostałe sprawy z zakresu zobowiązań alimentacyjnych wynikające z innych więzi rodzinnych, zarówno więzów krwi jak i stosunków powstałych w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, będą rozpoznawane przez wydział cywilny sądu pierwszej instancji, o ile taki istnieje, lub przez wydział ogólny sądu pierwszej instancji.

W odniesieniu do art. 3 ust. 2 sądem właściwym jest sąd apelacyjny (Tribunal da Relação).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym można zaskarżyć jedynie w drodze skierowania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

W odniesieniu do art. 19 ust. 1 lit. a):

- na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia przeprowadza się postępowanie w sprawie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 696 lit. e) kodeksu postępowania cywilnego.

W odniesieniu do art. 19 ust. 1 lit. b):

- na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia przeprowadza się postępowanie w sprawie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 696 lit. e) i art. 140 kodeksu postępowania cywilnego.

Środek zaskarżenia zostanie rozpatrzony przez sąd, który wydał orzeczenie podlegające ponownemu badaniu (art. 697 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Portugalskim organem centralnym na potrzeby tego rozporządzenia jest następujący organ rządowy:

Dyrekcja Generalna ds. Administracji Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBONA - PORTUGALIA

Tel.: +351 217 906 200 / +351 217 906 223

Faks: +351 211 545 116

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

correio.dsjcji@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych dotyczących dzieci, niezależnie od tego, czy są one małoletnie, właściwy jest następujący sąd:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich, lub jeżeli taki nie istnieje, wydział ds. postępowania egzekucyjnego (Juízo de Execução).

W sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami sądem właściwym jest:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich, lub jeżeli taki nie istnieje, wydział ds. postępowania egzekucyjnego (Juízo de Execução).

Sądem właściwym w sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych wynikających z innych więzi rodzinnych, zarówno więzów krwi lub stosunków powstałych w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, jest:

- wydział ds. postępowania egzekucyjnego, bądź, o ile taki wydział nie istnieje,

- wydział cywilny sądu pierwszej instancji, instancja centralna (Juízo Central Cível) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 50 000 EUR, bądź

- wydział ogólny lub miejscowy wydział cywilny, o ile taki istnieje, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 EUR.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem akceptowanym na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język portugalski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59, są język portugalski, język angielskijęzyk francuski.

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.