Zobowiązania alimentacyjne

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Portugalia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

W odniesieniu do art. 27 ust. 1:

- sprawy z zakresu zobowiązań alimentacyjnych dotyczące dzieci (niezależnie od tego, czy są one małoletnie) lub małżonków będą rozstrzygane przez wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich sądu pierwszej instancji (Juízo de Família e Menores), o ile taki istnieje; jeżeli taki wydział nie istnieje, sprawy będą rozpatrywane przez miejscowy wydział cywilny (Juízo Local Cível) sądu pierwszej instancji, o ile taki istnieje, lub przez wydział ogólny sądu pierwszej instancji (Juízo Local de Competência Genérica);

- wszystkie pozostałe sprawy z zakresu zobowiązań alimentacyjnych wynikające z innych więzi rodzinnych, zarówno więzów krwi jak i stosunków powstałych w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, będą rozpoznawane przez wydział cywilny sądu pierwszej instancji, o ile taki istnieje, lub przez wydział ogólny sądu pierwszej instancji.

W odniesieniu do art. 3 ust. 2 sądem właściwym jest sąd apelacyjny (Tribunal da Relação).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym można zaskarżyć jedynie w drodze skierowania skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego (Supremo Tribunal de Justiça).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

W odniesieniu do art. 19 ust. 1 lit. a):

- na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia przeprowadza się postępowanie w sprawie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 696 lit. e) kodeksu postępowania cywilnego.

W odniesieniu do art. 19 ust. 1 lit. b):

- na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia przeprowadza się postępowanie w sprawie nadzwyczajnego środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 696 lit. e) i art. 140 kodeksu postępowania cywilnego.

Środek zaskarżenia zostanie rozpatrzony przez sąd, który wydał orzeczenie podlegające ponownemu badaniu (art. 697 ust. 1 kodeksu postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej portugalski. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Portugalskim organem centralnym na potrzeby niniejszego rozporządzenia jest następujący organ rządowy:

Dyrekcja Generalna ds. Administracji Wymiaru Sprawiedliwości (Direção-Geral da Administração da Justiça)

Av. D. João II, n.º 1.08.01 D/E- Pisos 0 e 9° ao 14°

1990-097 LISBONA - PORTUGALIA

Tel.: +351 217906200; +351 217906223

Faks: +351 211545100/16

E-mail: correio@dgaj.mj.pt; cji.dsaj@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: http://www.dgaj.mj.pt/DGAJ/sections/home; http://www.cji-dgaj.mj.pt

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych dotyczących dzieci, niezależnie od tego, czy są one małoletnie, właściwy jest następujący sąd:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich, lub jeżeli taki nie istnieje, wydział ds. postępowania egzekucyjnego (Juízo de Execução).

W sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych między małżonkami sądem właściwym jest:

- wydział ds. rodzinnych i osób małoletnich, lub jeżeli taki nie istnieje, wydział ds. postępowania egzekucyjnego (Juízo de Execução).

Sądem właściwym w sprawach odnoszących się do zobowiązań alimentacyjnych wynikających z innych więzi rodzinnych, zarówno więzów krwi lub stosunków powstałych w następstwie zawarcia związku małżeńskiego, jest:

- wydział ds. postępowania egzekucyjnego, bądź, o ile taki wydział nie istnieje,

- wydział cywilny sądu pierwszej instancji, instancja centralna (Juízo Central Cível) w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu wynosi powyżej 50 000 EUR, bądź

- wydział ogólny lub miejscowy wydział cywilny, o ile taki istnieje, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 000 EUR.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem akceptowanym na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, jest język portugalski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59, są język portugalski, język angielskijęzyk francuski.

Ostatnia aktualizacja: 04/10/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.