Zobowiązania alimentacyjne

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wnioski o stwierdzenie wykonalności orzeczenia (exequatur) rozpoznaje sąd (tribunal) właściwy dla zwykłego miejsca pobytu strony, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lub dla miejsca prowadzenia tego postępowania (art. 95 i art. 1103 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Od orzeczenia wydanego w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługują środki zaskarżenia. W takim przypadku środki zaskarżenia rozpoznaje sąd apelacyjny (curţea de apel, art. 96 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: niemieckiangielskifrancuski

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym (apel) można zaskarżyć w drodze skargi kasacyjnej (recurs) (art. 97 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Skargi kasacyjne rozpatruje Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucureşti
Strona internetowa: https://www.scj.ro/en.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia (procedura de reexaminare) dla celów art. 19 przebiega w następujący sposób:

Sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie, zazwyczaj sąd rejonowy (judecătoria) lub sąd okręgowy (tribunal).

Zgodnie z art. 505 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – skargę o uchylenia orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 510 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał ostateczne orzeczenie, którego dotyczy wniosek.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Ministerul Justiţiei (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, cod 050741

Tel.: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro lub dreptinternational@just.ro

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Organami właściwymi w zakresie wykonania są:

1) komornik lub komornik sądowy (executorul judecătoresc) (art. 652 kodeksu postępowania cywilnego) dla okręgu sądu apelacyjnego, w którym dłużnik ma miejsce zamieszkania lub siedzibę lub w którym położony jest majątek dłużnika;

2) sąd właściwy do wykonania orzeczenia, którym jest sąd rejonowy (judecătoria) miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika (art. 651 kodeksu postępowania cywilnego). Sąd właściwy do wykonania orzeczenia rozpoznaje wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, przeciwegzekucyjne środki odwoławcze oraz inne kwestie pojawiające się w toku postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język rumuński.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi w Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości akceptuje również oprócz języka rumuńskiego język angielski i język francuski .

Ostatnia aktualizacja: 12/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.