Zobowiązania alimentacyjne

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Wnioski dotyczące stwierdzenia wykonalności (wydawania exequatur) rozpoznaje sąd właściwy dla zwykłego miejsca zamieszkania strony, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub dla miejsca prowadzenia tego postępowania (art. 95 i art. 1098 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Od orzeczenia wydanego w sprawie wniosku o stwierdzenie wykonalności przysługują środki zaskarżenia. W takim przypadku środki zaskarżenia rozpatruje sąd apelacyjny (curţea de apel, art. 96 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego).

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Orzeczenie wydane w postępowaniu apelacyjnym (apel) można zakwestionować w drodze skargi kasacyjnej (recurs) (art. 97 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego). Skargi kasacyjne rozpatruje Wysoki Trybunał Kasacyjny i Sprawiedliwości (Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie):

Str. Batiştei, nr. 25, sector 2, cod poştal 020934, Bucharest

Tel.: 004021-310.39.08, 004021-310.39.09, 004 021-310.39.12.

Strona internetowa: http://www.scj.ro.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia (procedura de reexaminare) dla celów art. 19 przebiega w następujący sposób:

Sądem właściwym jest sąd, który wydał orzeczenie, zazwyczaj sąd rejonowy (judecătoria) lub sąd okręgowy (tribunal).

Zgodnie z art. 505 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – skargę o uchylenia orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał orzeczenie podlegające zaskarżeniu.

Zgodnie z art. 510 ust. 1 ustawy nr 134/2010 – kodeks postępowania cywilnego – wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wnosi się do sądu, który wydał ostateczne orzeczenie, którego dotyczy wniosek.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Ministerul Justiţiei (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Dyrekcja ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

str. Apolodor nr. 17

Sector 5, Bucharest

cod 050741

Tel.: 0040372041077

Faks: 0040372041079, 0040372041084

E-mail: ddit@just.ro lub dreptinternational@just.ro

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej rumuński. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika lub miejsca prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język rumuński.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikowania się z organami centralnymi w Unii Europejskiej Ministerstwo Sprawiedliwości akceptuje również oprócz języka rumuńskiego język angielski i język francuski .

Ostatnia aktualizacja: 01/07/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.