Zobowiązania alimentacyjne

Słowacja

Autor treści:
Słowacja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowacja

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Na Słowacji do rozpoznawania wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 27 ust. 1 właściwy jest Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy (Okresný súd Banská Bystrica).

Na Słowacji do rozpoznawania środków zaskarżenia od orzeczeń w przedmiocie wniosków o stwierdzenie wykonalności zgodnie z art. 32 ust. 2 właściwe są sądy okręgowe (krajské súdy). Środek zaskarżenia wnosi się do sądu rejonowego (okresný súd), który wydał zaskarżone orzeczenie.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Na Słowacji postępowaniem w sprawie środka zaskarżenia, o którym mowa w art. 33, jest postępowanie w sprawie skargi kasacyjnej (dovolanie) uregulowane w art. 419–457 kodeksu postępowania cywilnego (civilný sporový poriadok, ustawa nr 160/2015). Skargę kasacyjną składa się w sądzie, który orzekał w sprawie w pierwszej instancji. Skargę rozpoznaje Sąd Najwyższy (Najvyšší súd).

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Na potrzeby art. 19 rozporządzenia sądy słowackie mogą zmienić treść orzeczenia w toku postępowania w sprawie ponownego zbadania orzeczenia (obnova konania) zgodnie z art. 397–418 kodeksu postępowania cywilnego (ustawa nr 160/2015). Wnioski o ponowne zbadanie orzeczenia rozpatruje sąd, który orzekł w pierwszej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Organem centralnym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 rozporządzenia, jest:

Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży
(Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Adres:

Špitálska 25-27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Strona internetowa: http://www.cipc.gov.sk.

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Brak informacji, ponieważ w Republice Słowackiej funkcje organu centralnego powierzono wyłącznie Centrum Międzynarodowej Ochrony Prawnej Dzieci i Młodzieży.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Na potrzeby art. 21 rozporządzenia organem właściwym w sprawie wykonania jest Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy (Okresný súd Banská Bystrica), występujący w charakterze sądu egzekucyjnego (exekučný súd).

Dane i adres:

Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy
– Urząd ds. postępowania upominawczego i egzekucyjnego
(Okresný súd Banská Bystrica - Pracovisko upomínacieho a exekučného konania)

Zvolenská cesta 14
974 05 Banská Bystrica

Republika Słowacka

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językami akceptowanymi na potrzeby tłumaczenia dokumentów, o których mowa w art. 20, 28 i 40, są język słowacki i czeski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez słowackie organy centralne na potrzeby komunikacji z innymi organami centralnymi, o których mowa w art. 59, są język słowacki, czeski, angielski i niemiecki.

Ostatnia aktualizacja: 10/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.