Zobowiązania alimentacyjne

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Wszystkie sądy rejonowe (okrožna sodišča) są właściwe do rozstrzygania w sprawie wniosków o uznanie wykonalności na podstawie art. 27 ust. 1.

Środki zaskarżenia wniesione na podstawie art. 32 ust. 2 od orzeczenia w sprawie wniosku o uznanie wykonalności są rozpoznawane przez sąd, który uznał orzeczenie za wykonalne.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Zgodnie z art. 109 ustawy dotyczącej prawa prywatnego międzynarodowego oraz postępowania w tym zakresie (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku) orzeczenia wydane w postępowaniu odwoławczym można zaskarżyć do Sądu Najwyższego (Vrhovno sodišče).

Sąd Najwyższy Republiki Słowenii

Tavčarjeva 9

1000 Ljubljana

Telefon: (01) 366 44 44

Faks: (01) 366 43 01

E-mail: urad.vsrs@sodisce.si

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Zgodnie z ustawą o postępowaniu cywilnym (Zakon o pravdnem postopku) do celów art. 19 w Republice Słowenii w stosownych przypadkach prowadzi się odpowiednio postępowanie dotyczące wznowienia postępowania w sprawie (obnova postopka) (art. 394–401 ustawy o postępowaniu cywilnym) bądź dotyczące wniosku o przywrócenie stanu poprzedniego (Zahteva za vrnitev v prejšnje stanje) (art. 116–120 ustawy o postępowaniu cywilnym).

Na potrzeby ponownego zbadania orzeczenia i do celów art. 19 rozporządzenia właściwość przysługuje sądom rejonowym, w szczególności sądowi, który orzekał w pierwszej instancji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Nazwa i dane kontaktowe słoweńskiego organu centralnego są następujące:

Słoweński Fundusz ds. Stypendiów Publicznych, Rozwoju, Niepełnosprawności i Środków Utrzymania (Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije)

Dunajska cesta 20

1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 4720 990

Faks: +386 1 4345 899

E-mail: jpsklad@jps-rs.si

Strona internetowa: http://www.jpi-sklad.si/

Artykuł 71 ust. 1. lit. e) – Instytucje publiczne

Nie wyznaczono.

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

W sprawach egzekucji (art. 5 ustawy o egzekucji i zabezpieczeniu roszczeń cywilnych (Zakon o izvršbi in zavarovanju)) właściwe są sądy rejonowe.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językiem urzędowym sądów w Republice Słowenii jest język słoweński, z wyjątkiem sądów podanych poniżej, w których językami urzędowymi jest język słoweński i jeden z języków wspólnot językowych:

Sąd Okręgowy w Koprze (Okrožno sodišče v Kopru)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Język słoweński i włoski

Sąd Rejonowy w Koprze (Okrajno sodišče v Kopru)

Ferrarska ulica 9

6000 Koper

Język słoweński i włoski

Sąd Rejonowy w Piranie (Okrajno sodišče v Piranu)

Tartinijev trg 1

6330 Piran

Język słoweński i włoski

Sąd Rejonowy w Lendawie (Okrajno sodišče v Lendavi)

Glavna ulica 9

9220 Lendava

Język słoweński i węgierski

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Na potrzeby komunikowania się z innymi organami centralnymi Słowenia zaakceptowała wykorzystanie języka angielskiego, jak również języków urzędowych.

Ostatnia aktualizacja: 14/11/2019

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.