Zobowiązania alimentacyjne

Hiszpania

Autor treści:
Hiszpania

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Organami właściwymi są sądy pierwszej instancji oraz sądy szczególne ds. przemocy ze względu na płeć, w ramach swoich kompetencji (art. 87 ustawy organicznej o władzy sądowniczej, LOPJ).

Środki zaskarżenia od orzeczeń sądów pierwszej instancji można wnosić do sądów prowincji.

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Nadzwyczajny środek zaskarżenia ze względu na uchybienia procesowe wnoszony do wyższego trybunału sprawiedliwości w każdej z prowincji autonomicznych („Tribunal Superior de Justicia”) oraz skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego („recurso de casación ante el Tribunal Supremo”) są uregulowane w ROZDZIALE IV „Nadzwyczajny środek zaskarżenia ze względu na uchybienia procesowe” („Del recurso extraordinario por infracción procesal”) i ROZDZIALE V „Skarga kasacyjna”, („Del recurso de casación”) TYTUŁU IV ustawy nr 1/2000 w sprawie postępowania cywilnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia odbywa się w tych samych sądach, które wydały dane orzeczenie, tj. w sądach pierwszej instancji. Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia (WE) nr 4/2009, będzie prowadzone zgodnie z przepisami ROZDZIAŁU II „Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia” („De los recursos de reposición y revision”), TYTUŁU IV ustawy nr 1/2000 w sprawie postępowania cywilnego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Ministerio de Justicia (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Subdirección de Cooperación Jurídica Internacional (Dyrekcja ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

c/ San Bernardo, 62

28071 Madrid, Hiszpania

Tel.: 00 34 91 3902295/94

Nr faksu: 00 34 91 3904457

e-mail SGCJIAlimentos@mjusticia.es

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Sądy pierwszej instancji położone w stolicy prowincji, w której miejsce zwykłego pobytu ma strona, od której dochodzi się wykonania orzeczenia, lub prowincji, w której orzeczenie ma zostać wykonane.

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Językami akceptowanymi zgodnie z art. 20 i 40 są język hiszpański i język portugalski.

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Językami akceptowanymi przez organ centralny na podstawie art. 59 są język hiszpański i język angielski.

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.