Zobowiązania alimentacyjne

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Prawo rodzinne – zobowiązania alimentacyjne


*pole musi zostać wypełnione

Artykuł 71 ust. 1. lit. a) - Sądy właściwe w zakresie rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń i sądy właściwe w zakresie rozpatrywania środków zaskarżenia od decyzji wydanych w sprawie takich wniosków

Informacje o sądzie właściwym do rozpatrywania wniosków o stwierdzenie wykonalności orzeczeń zgodnie z art. 27 ust. 1 oraz do rozpatrywania środków zaskarżenia od orzeczeń wydanych w sprawie takich wniosków w rozumieniu art. 32 ust. 2 można znaleźć tutaj:

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Artykuł 71 ust. 1. lit. b) - Postępowanie odwoławcze

Środek zaskarżenia do sądu apelacyjnego lub do Sądu Najwyższego. Środek zaskarżenia należy skierować do sądu, który wydał orzeczenie. Należy uzyskać zezwolenie na skorzystanie ze środka zaskarżenia do sądu apelacyjnego lub Sądu Najwyższego.

Artykuł 71 ust. 1. lit. c) - Postępowanie w sprawie ponownego zbadania orzeczenia

Jeżeli wniosek o ponowne zbadanie nakazu dotyczy orzeczenia wydanego przez sąd rejonowy (tingsrätt) lub Szwedzką Służbę Egzekucyjną (Kronofogdemyndigheten): - do sądu apelacyjnego (hovrätt).

Wniosek należy sporządzić na piśmie. Strona jest zobowiązana wskazać orzeczenie, którego dotyczy wniosek. Wniosek musi zawierać także podstawy jego złożenia oraz wskazywać dowody z dokumentów lub dowody innego rodzaju, na które strona zamierza się powołać. Wniosek doręcza się również stronie przeciwnej.

Artykuł 71 ust. 1. lit. d) - Organy centralne

Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych

Zagadnienia ogólnie i kwestie dotyczące decyzji o charakterze politycznym

Försäkringskassan (Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych)

SE-103 51 Stockholm

Tel.: +46 (0) 8 786 90 00

Faks: +46 (0) 8 411 27 89

E-mail: huvudkontoret@forsakringskassan.se

Wnioski i prośby o pomoc w konkretnych sprawach

Försäkringskassan (Agencja ds. Ubezpieczeń Społecznych)

Box 1164

SE-621 22 Visby

Tel.: +46 (0) 771 17 90 00

Faks: +46 (0) 10 11 20 411

E-mail: centralmyndigheten@forsakringskassan.se

Artykuł 71 ust. 1. lit. f) – Organy właściwe w zakresie wykonania

Szwedzka Służba Komornicza (Kronofogdemyndigheten)

Adres pocztowy: Box 773, SE-801 29 Gävle

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 10 573 15 20

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Szwedzka Służba Komornicza (Kronofogdemyndigheten)

Adres pocztowy: Box 646, SE-301 16 Halmstad

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 10 573 28 70

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Szwedzka Służba Komornicza (Kronofogdemyndigheten)

Adres pocztowy: Box 925, SE-391 29 Kalmar

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 10 575 69 45

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Szwedzka Służba Komornicza (Kronofogdemyndigheten)

Adres pocztowy: SE-901 73 Umeå

Tel.: +46 771 73 73 00

Faks: + 46 10 578 42 50

E-mail: kontakt@kronofogden.se

Artykuł 71 ust. 1. lit. g) - Języki, na jakie można przetłumaczyć dokumenty

Język szwedzki

Artykuł 71 ust. 1. lit. h) - Języki, które organy centralne zaakceptowały do przekazywania informacji innym organom centralnym

Język szwedzki

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.