Obligaţiile de întreţinere

Belgia

Conținut furnizat de
Belgia

GĂSIREA INSTANŢELOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Belgia

Dreptul familiei - obligații de întreținere


*mențiuni obligatorii

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanța competentă pentru încuviințarea executării este Tribunalul de dreptul familiei (le tribunal de la famille).

Instanța competentă pentru soluționarea căii de atac este, în cazul pârâtului - Tribunalul de dreptul familiei, iar în cazul reclamantului - Curtea de apel.

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Împotriva hotărârii pronunțate în urma exercitării primei căi de atac se poate introduce un recurs în casație.

Adresa Curții de Casație: Palais de justice, Place Poelaert 1 à 1000 Bruxelles.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

În funcție de circumstanțele concrete ale cazului, dreptul belgian prevede mai multe căi de atac pentru reexaminarea unei hotărâri:

- articolul 1051 din Codul judiciar prevede posibilitatea introducerii unui apel în termen de o lună de la data comunicării hotărârii sau, în anumite cazuri, de la notificarea hotărârii în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din cod. Aceste prevederi se aplică în cazul în care s-au pronunțat hotărâri contradictorii și în cazul hotărârilor pronunțate în lipsă;

- articolul 1048 din Codul judiciar prevede posibilitatea unui opoziții împotriva hotărârii pronunțate în lipsă, în termen de o lună de la data comunicării hotărârii sau, în anumite cazuri, de la notificarea hotărârii în conformitate cu articolul 792 alineatele (2) și (3) din cod;

- în ceea ce privește hotărârile care au deja autoritate de lucru judecat, pronunțate de instanțele civile sau de instanțele penale în măsura în care s-au pronunțat asupra laturii civile, se poate introduce o revizuire civilă (une requête civile) în anumite circumstanțe prevăzute de articolul 1133 din cod, în termen de 6 luni din momentul în care se cunoaște cauza invocată; această cale de atac vizează retragerea hotărârii.

Termenele indicate anterior pentru introducerea unui apel, a unei opoziții sau a unei revizuiri civile se aplică:

- sub rezerva termenelor prevăzute în dispozițiile imperative supranaționale sau internaționale;

- fără a aduce atingere posibilității prevăzute la articolul 50 din cod de a prelungi termenul stabilit, sub sancțiunea decăderii, în anumite condiții prevăzute de lege;

- fără a aduce atingere posibilității de a aplica principiul general de drept, confirmat în mai multe ocazii de Curtea de Casație belgiană, în conformitate cu care termenele stabilite pentru efectuarea unui act se prelungesc în favoarea părții care, din cauza unei forțe majore, a fost în imposibilitatea de a efectua actul înainte de expirarea termenului.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini franceză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

Serviciul public federal de justiție (Service public fédéral Justice)

Boulevard de Waterloo 115

1000 Bruxelles

Belgique

Email:

aliments@just.fgov.be (pentru dosarele care urmează să fie soluționate în franceză)

alimentatie@just.fgov.be (pentru dosarele care urmează să fie soluționate în neerlandeză)

Telefon:

+32(0)2 542 67 85 (pentru dosarele care urmează să fie soluționate în franceză)

+32(0)2 542 67 62 (pentru dosarele care urmează să fie soluționate în neerlandeză)

Fax: +32(0)2 542 70 06

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă în sensul aplicării articolului 21 din Regulamentul (CE) nr. 4/2009 este instanța competentă în materie de sechestru (le juge des saisies) de la locul executării. În temeiul articolului 1395 din Codul judiciar belgian, le juge des saisies este competent să soluționeze toate cererile legate de măsurile asigurătorii și de executare. Competența teritorială se stabilește în conformitate cu articolul 633 din cod.

De altfel, Codul judiciar belgian prevede că instanța de prim grad de jurisdicție (le tribunal de première instance) competentă din punct de vedere teritorial deține și competența materială. În conformitate cu articolul 569 punctul 5 din Codul judiciar belgian, le tribunal de première instance este competent să soluționeze contestațiile la executare. Această instanță are competența exclusivă în temeiul articolului 566 din cod.

Autoritățile competente în ceea ce privește executarea unei hotărâri pronunțate de o instanță în cadrul regulamentului menționat anterior sunt, în temeiul articolelor 509 și următoarele din cod, executorii judecătorești.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Belgia nu acceptă decât limba oficială sau una dintre limbile oficiale de la locul executării, în conformitate cu legislația națională.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Autoritatea centrală din Belgia acceptă, pe lângă limbile oficiale - franceza, neerlandeza, germana - și engleza ca limbă de comunicare.

Ultima actualizare: 10/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.