Obligaţiile de întreţinere

Danemarca

Conținut furnizat de
Danemarca

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Cererile de încuviințare a executării în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) trebuie depuse la Agenția pentru dreptul familiei (Familieretshuset).

Detalii de contact:

Statsforvaltningen (Administrația de stat)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

Email: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Site web: Familieretshuset.dk

Deciziile luate de Agenția pentru dreptul familiei pot, în termen de patru săptămâni, face obiectul unui recurs în fața Tribunalului pentru familie (familieret). Acțiunile în anulare trebuie înaintate Agenției pentru dreptul familiei. În anumite situații, Agenția pentru dreptul familiei poate reexamina o decizie, chiar dacă o parte a introdus o acțiune în anulare.

Tribunalul pentru familie este parte a tribunalului districtual local (byret). A se vedea http://www.domstol.dk..

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

O hotărâre pronunțată de Tribunalul pentru familie într-o cauză în care o decizie luată de Agenția pentru dreptul familiei a făcut obiectul unui recurs în fața Tribunalului pentru familie poate fi atacată în fața instanței superioare regionale (landsret) numai cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac (Procesbevillingsnævnet). Comisia de autorizare a căilor de atac poate autoriza acțiunea împotriva hotărârii în cazul în care aceasta vizează o chestiune de principiu sau există alte motive specifice pentru a face acest lucru. Cererile de introducere a căii de atac trebuie prezentate comisiei în termen de patru săptămâni de la pronunțarea hotărârii. Cu toate acestea, comisia poate, în mod excepțional, admite introducerea căii de atac în cazul în care cererea este depusă ulterior, însă numai în termen de un an de la pronunțarea hotărârii. Același lucru este valabil și în cazul în care Tribunalul pentru familie se pronunță prin ordonanță, caz în care perioadele de depunere a cererilor sunt de două săptămâni și, respectiv, de șase luni.

Hotărârile pronunțate de instanța superioară regională în a doua instanță nu pot fi atacate. Cu toate acestea, Comisia de autorizare a căilor de atac poate permite ca o hotărâre să facă obiectul unei acțiuni în fața Curții Supreme (Højesteret) în a treia instanță, în cazul în care aceasta vizează o chestiune de principiu. Cererile în acest sens trebuie prezentate Comisiei de autorizare a căilor de atac în termen de patru săptămâni de la pronunțarea hotărârii. Cu toate acestea, comisia poate, în mod excepțional, admite introducerea căii de atac în cazul în care cererea este depusă ulterior, însă numai în termen de un an de la pronunțarea hotărârii. În cazul în care hotărârea instanței superioare regionale este emisă prin ordonanță, aceasta poate fi atacată în fața Curții Supreme cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac. Acest acord poate fi dat în cazul în care calea de atac vizează o chestiune de principiu. Cererile de introducere a căii de atac trebuie prezentate Comisiei de autorizare a căilor de atac în termen de două săptămâni de la emiterea hotărârii. Comisia de autorizare a căilor de atac poate, în mod excepțional, admite introducerea căii de atac în cazul în care cererea este depusă ulterior, însă numai în termen de un șase luni de la emiterea hotărârii.

Detaliile de contact ale instanțelor [Tribunalele pentru familie (tribunale districtuale), instanțele superioare regionale și Curtea Supremă] și ale Comisiei de autorizare a căilor de atac sunt disponibile la adresa: http://www.domstol.dk..

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Nu se aplică în Danemarca.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Dispozițiile capitolului VII din regulament, privind cooperarea dintre autoritățile centrale, nu se aplică Danemarcei în temeiul dispozițiilor Acordului din 12 iunie 2009 dintre Comunitatea Europeană și Regatul Danemarcei privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială.

În conformitate cu Convenția Organizației Națiunilor Unite din 20 iunie 1956 privind obținerea pensiei de întreținere în străinătate (convenția ONU), Comitetul național de apel danez pentru afaceri sociale (Ankestyrelsen) a fost desemnat ca autoritate centrală responsabilă pentru cazurile de întreținere internaționale.

Cu toate acestea, autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor (Agenția daneză pentru colectarea datoriilor, Gældsstyrelsen) este autorizată să acționeze ca mediator cu privire la orice cerere de recunoaștere și executare (recuperare) a pensiei de întreținere în străinătate, în conformitate cu convenția ONU.

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Nu se aplică în Danemarca.

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor (Agenția daneză pentru colectarea datoriilor) colectează creanța care rezultă în urma hotărârii care trebuie executată. În cazul în care creanța nu este plătită, autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor pune hotărârea în executare.

În cazul în care, în cursul colectării sau al executării, partea care trebuie să efectueze plata contestă creanța, autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor înaintează cauza Agenției pentru dreptul familiei, a cărei decizie poate conduce la respingerea sau suspendarea colectării sau a executării.

Cu toate acestea, autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor poate lua o decizie cu privire la existența și la valoarea creanței, în cazul în care chestiunea în cauză se referă la gestionarea creanței de către această autoritate. De asemenea, autoritatea poate să suspende executarea.

Deciziile luate de Agenția pentru dreptul familiei pot, în termen de patru săptămâni, face obiectul unui recurs în fața Tribunalului pentru familie. În anumite situații, Agenția pentru dreptul familiei poate reexamina o decizie, chiar dacă o parte a introdus o acțiune în anulare.

Plângerile cu privire la deciziile luate de autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor privind recuperarea datoriilor etc., inclusiv deciziile privind existența și valoarea creanțelor, pot fi înaintate Tribunalului fiscal național (Landsskatteretten), în cazul în care chestiunea în cauză se referă la gestionarea creanței de către această autoritate.

Instanța responsabilă în materie de executare și de cereri cu valoare redusă (fogedret) se pronunță în cazul obiecțiilor privind sechestrul aplicat de autoritatea responsabilă pentru colectarea restanțelor. Căile de atac împotriva hotărârilor instanței responsabile în materie de executare și de cereri cu valoare redusă pot fi înaintate instanței superioare regionale. În cazul în care valoarea economică a creanței nu depășește 20 000 DKK, hotărârea pronunțată de instanța responsabilă în materie de executare și de cereri cu valoare redusă poate fi atacată numai cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac. Cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac, se pot înainta căi de atac în fața Curții Supreme împotriva hotărârilor pronunțate de instanța superioară regională în cauze de recurs.

Deciziile luate de către Comitetul de apel pentru afaceri sociale și de Tribunalul fiscal național pot fi reexaminate de instanțe în conformitate cu articolul 63 din Constituție. În cazul în care reclamantul are domiciliul în Danemarca, o cerere de reexaminare a unei astfel de decizii trebuie înaintată tribunalului districtual din locul în care reclamantul își are domiciliul. În cazul în care reclamantul nu are domiciliul în Danemarca, cauza trebuie înaintată Tribunalului districtual din Copenhaga. Hotărârile tribunalului districtual pot fi atacate în fața instanței superioare regionale responsabile; căile de atac împotriva unei hotărâri a instanței superioare regionale pot fi înaintate Curții Supreme doar cu acordul Comisiei de autorizare a căilor de atac. La cererea uneia din părți, tribunalul districtual poate trimite cauza spre examinare instanței superioare regionale, în cazul în care o chestiune de principiu este în discuție.


Detalii de contact:

Familieretshuset (Agenția pentru dreptul familiei)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Danmark

Email: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 7256 7000

Site web: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (Agenția daneză pentru colectarea datoriilor)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Danmark

Tel.: +45 70157304

Site web: http://www.gaeldst.dk

Landsskatteretten (Tribunalul fiscal național)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Danmark

Email: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 3376 0909

Detaliile de contact ale instanțelor (tribunale districtuale, instanțe superioare regionale și Curtea Supremă) și ale Comisiei de autorizare a căilor de atac sunt disponibile la adresa: http://www.domstol.dk.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Danemarca acceptă traducerile în limba daneză, finlandeză, islandeză, norvegiană și suedeză ale documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Nu se aplică în Danemarca.

Ultima actualizare: 09/03/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.