Obligaţiile de întreţinere

Finlanda

Conținut furnizat de
Finlanda

Articolul 71 1. (a) – Instanțele competente în ceea ce privește cererile de încuviințare a executării și instanțele de apel competente în ceea ce privește căile de atac exercitate împotriva hotărârilor cu privire la aceste cereri

Instanța competentă să soluționeze cauze în conformitate cu articolul 27 alineatul (1) este instanța districtuală (käräjäoikeus/tingsrätt). Instanța competentă să soluționeze căile de atac în temeiul articolului 32 alineatul (2) este curtea de apel (hovioikeus/hovrätt).

Datele de contact ale acestor instanțe sunt disponibile pe site-ul internet al Ministerului Justiției, la următoarea adresă: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Articolul 71 1. (b) – Căile de atac

Procedura de contestare prevăzută la articolul 33 implică introducerea unei căi de atac la la Curtea Supremă (korkein oikeus/högsta domstolen), în cazul în care acțiunea este declarată admisibilă (Codul de procedură judiciară, capitolul 30, articolele 1-5, după caz).

Hotărârile și deciziile pronunțate de o curte de apel sunt atacate la Curtea Supremă.

Persoana care dorește să atace hotărârea trebuie să solicite Curții Supreme permisiunea de a formula un recurs.

Cererea de recurs poate fi admisă doar dacă este important să se prezinte cauza în fața Curții Supreme pentru a se pronunța o hotărâre cu privire la aplicarea legii în alte cauze similare sau din motive de uniformitate a practicii juridice. De asemenea, cererea de recurs poate fi admisă dacă există un motiv special pentru acest lucru, atunci când s-a produs o eroare de procedură sau de alt tip în cauza respectivă, eroare care atrage revocarea sau anularea hotărârii sau dacă există un alt motiv important pentru a se declara admiterea cererii de recurs.

La hotărârea curții de apel se anexează instrucțiunile privind exercitarea procedurii de apel. Aceste instrucțiuni menționează motivele pe baza cărora se poate admite cererea de recurs în temeiul legii, precum și procedura pe care trebuie să o urmeze persoana care solicită admiterea recursului, astfel încât acesta din urmă să fie soluționat de către Curtea Supremă. Data-limită pentru a solicita admiterea cererii de recurs și pentru a introduce recursul este de 60 de zile de la data la care părților li s-a notificat hotărârea curții de apel.

Articolul 71 1. (c) - Procedura de reexaminare

Cererile pentru procedura de reexaminare în sensul articolului 19 se înaintează instanței care a pronunțat hotărârea definitivă în cazul respectiv. Procedura este prevăzută la articolele 3-5 și la articolul 14a din capitolul 31 din Codul de procedură judiciară, după caz. Datele de contact ale acestor instanțe sunt disponibile pe site-ul internet al Ministerului Justiției, la următoarea adresă: http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html.

Articolul 71 1. (d) - Autoritățile centrale

Autoritatea centrală din Finlanda este Ministerul Justiției (oikeusministeriö/justitieministeriet).

Date de contact:

Ministerul Justiției (Oikeusministeriö)

Unitatea de asistență juridică internațională

Box 25

FIN-00023 Valtioneuvosto [Guvern]

Telefon 358-9-1606 7628

Fax 358-9-1606 7524

E-mail maintenance.ca.om@gov.fi

Atenție: Institutul pentru asigurări sociale din Finlanda [Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – (KELA)], care este o instituție publică, poate exercita anumite sarcini atribuite autorității centrale [pentru mai multe detalii a se vedea articolul 71 alineatul (1) litera (e) - Instituții publice]. Toate cererile care vizează Finlanda trebuie însă adresate Ministerului Justiției.

Articolul 71 1. (e) – Instituții publice

Institutul pentru asigurări sociale (Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten) este organismul public desemnat în temeiul articolului 51 alineatul (3) din Regulamentul privind obligațiile de întreținere.
În cazul în care Institutul pentru asigurări sociale a acordat o alocație de întreținere unei persoane care are dreptul la aceasta, institutul exercită următoarele funcții ale autorității centrale:

  • solicită recunoașterea sau recunoașterea și încuviințarea executării unei hotărâri în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) litera (a);
  • solicită executarea unei hotărâri pronunțate sau recunoscute în statul membru solicitat în conformitate cu articolul 56 alineatul (1) litera (b);
  • solicită măsuri specifice în conformitate cu articolul 53 alineatul (1).

Datele de contact ale Institutului pentru asigurări sociale sunt:

Kansaneläkelaitos (Casa de Asigurări Sociale)
Recovery Centre (Centrul de recuperare)
PL 450

FI-00056 Kela

Finlanda

Telefon: +35820 634 4940 (pentru persoane fizice)

+35820 634 4942 (pentru autorități)


Email: maintenance@kela.fi

Site web: http://www.kela.fi/

Articolul 71 1. (f) - Autorități cu competențe în materie de executare

Autoritatea competentă în sensul articolului 21 este executorul judecătoresc (ulosottomies/utmätningsman) din localitatea de reședință sau domiciliu a pârâtului. Cererea menționată în acest articol poate fi transmisă oricărui organism local de executare.

Datele de contact ale acestor organisme de executare sunt disponibile pe site-ul internet al Ministerului Justiției, la următoarea adresă: http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html.

Articolul 71 1. (g) – Limba sau limbile acceptate pentru traducerea documentelor

Limbile admise de Finlanda pentru traducerea documentelor menționate la articolele 20, 28 și 40 sunt limbile finlandeză, suedeză și engleză.

Articolul 71 1. (h) – Limba sau limbile acceptate de autoritățile centrale pentru comunicările cu alte autorități centrale

Limbile admise de Finlanda în scopul comunicării sunt finlandeza, suedeza și engleza.

Ultima actualizare: 22/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.