Vyživovacia povinnosť

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrhy: príslušný okresný súd (Bezirksgericht) v súlade s článkom 27 ods. 2 sa miestna príslušnosť súdu určuje podľa miesta obvyklého pobytu povinného alebo podľa miesta výkonu).

Opravné prostriedky: odvolanie proti rozsudku (Berufung) alebo opravnému prostriedku (Rekurs) na krajský súd (Landesgericht), a to prostredníctvom okresného súdu, ktorý vydal rozhodnutie.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

V Rakúsku: opravný prostriedok (Revisionsrekurs) podľa §§ 78 ods. 1, § 411 ods. 4 Exekučného poriadku (Exekutionsordnung) v spojení s § 528 Občianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung) – podáva sa na súde prvého stupňa (okresný súd), ktorý ho predkladá na rozhodnutie Najvyššiemu súdu (Oberster Gerichtshof).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

V prípade riadneho doručenia v zmysle rakúskeho práva: žiadosť o nápravu (o obnovenie predchádzajúceho stavu vecí) (Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) na základe nedodržania lehoty stanovenej na vznesenie námietky voči rozhodnutiu alebo neúčasti na súdnom pojednávaní.

V prípade chybného doručenia v zmysle rakúskeho práva: existujú dve možnosti odvolania, a to odvolanie proti rozhodnutiu (Berufung – v prípade rozsudkov v neprítomnosti) a opravný prostriedok (Rekurs – prijatý na základe súdnych príkazov vyplývajúcich z neprítomnosti).

Mená a kontaktné údaje príslušných súdov: všetky opravné prostriedky prijíma súd prvého stupňa, ktorý buď vo veci samej rozhodne (napr. v prípade žiadosti o nápravu) alebo vec postúpi súdu vyššieho stupňa.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Pre všetky veci:

Bundesministerium für Justiz

Museumstrasse 7, 1070 Vienna

Organizačná jednotka: Abteilung I 10

E-mailová adresa: team.z@bmj.gv.at

Tel.: + 43 1 521522142

Fax: + 43 1 521522829

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku nemčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa výživného rozhoduje súd prvého stupňa príslušný v zmysle paragrafov 17 až 19 Exekučného poriadku alebo v prípade odvolania odvolací súd.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

nemčina

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

angličtina, francúzština, nemčina

Posledná aktualizácia: 14/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.