Vyživovacia povinnosť

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Belgicko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súd s právomocou na vyhlásenie vykonateľnosti je súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille/familierechtbank).

Odporca môže proti pôvodnému rozhodnutiu podať opravný prostriedok na súde pre rodinné záležitosti a navrhovateľ môže podať opravný prostriedok na odvolací súd (cour d’appel/hof van beroep).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku je možné podať kasačný opravný prostriedok (pourvoi en cassation/cassatieberoep).

Adresa kasačného súdu (Cour de cassation/Hof van cassatie): Palais de justice/Justitiepaleis, Place Poelaert/Poelaertplein 1, 1000 Brussels.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

V závislosti od konkrétnych okolností daného prípadu je podľa belgického práva na preskúmanie určitého rozhodnutia možné využiť niekoľko opravných prostriedkov.

— Po prvé článok 1051 súdneho poriadku (Code judiciaire/Gerechtelijk Wetboek) umožňuje podať proti rozsudku odvolanie (appel/hoger beroep) v lehote jedného mesiaca od doručenia rozsudku alebo v niektorých prípadoch do jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia vydaného v rámci druhého a tretieho odseku článku 792 uvedeného súdneho poriadku. Platí to pre rozsudky vydané v sporovom konaní a rozsudky pre zmeškanie.

— Po druhé článok 1048 súdneho poriadku umožňuje podať námietku (opposition/oppositie) proti rozsudku pre zmeškanie v lehote jedného mesiaca od doručenia rozsudku alebo v niektorých prípadoch do jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia vydaného v rámci druhého a tretieho odseku článku 792 uvedeného súdneho poriadku.

Pokiaľ ide o rozsudky, ktoré už nadobudli právoplatnosť, vydané občianskoprávnymi súdmi a trestnými súdmi, ak tieto súdy rozhodujú o občianskoprávnych nárokoch, je možné za určitých okolností stanovených v článku 1133 súdneho poriadku podať mimoriadny návrh na preskúmanie v občianskoprávnom konaní (requête civile/herroeping van het gewijsde) v lehote šiestich mesiacov od okamihu, keď sa účastník dozvedel o namietaných dôvodoch na zrušenie rozsudku.

Uvedené lehoty na podanie odvolania, námietky a návrhu na mimoriadne preskúmanie platia bez toho, aby boli dotknuté:

– lehoty stanovené v nadnárodných a medzinárodných právnych predpisoch;

— ustanovenie v článku 50 občianskeho súdneho poriadku umožňujúce za určitých podmienok stanovených zákonom predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej sa premlčí nárok;

– možnosť uplatnenia všeobecnej právnej zásady, ktorú niekoľkokrát potvrdil belgický kasačný súd a podľa ktorej sa lehoty stanovené na vykonanie úkonu predĺžia v prospech strany, ktorej vyššia moc zabránila úkon urobiť pred uplynutím lehoty force majeure.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Service Public Fédéral Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Service de coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique
E-mail:
aliments@just.fgov.be (veci, ktoré sa vybavujú vo francúzštine)
alimentatie@just.fgov.be (veci, ktoré sa vybavujú v holandčine)
Telefón:
+32 (0)25426785 (veci, ktoré sa vybavujú vo francúzštine)
+32 (0)25426762 (veci, ktoré sa vybavujú v holandčine)

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Príslušným orgánom na účely článku 21 nariadenia (ES) č. 4/2009 je exekučný súd miesta exekúcie (juge des saisies/beslagrechter). Podľa článku 1395 belgického súdneho poriadku je exekučný súd príslušný pre všetky návrhy, ktoré súvisia s predbežnými exekučnými opatreniami a spôsobmi výkonu rozhodnutia. Miestna príslušnosť je stanovená v článku 633 uvedeného súdneho poriadku.

V belgickom súdnom poriadku sa ďalej stanoví všeobecná príslušnosť miestneho súdu prvého stupňa (tribunal de première instance/rechtbank van eerste aanleg). Podľa článku 569 ods. 5 uvedeného súdneho poriadku je prvostupňový súd oprávnený riešiť spory týkajúce sa výkonu súdnych rozsudkov a rozhodnutí. V zmysle článku 566 uvedeného súdneho poriadku má aj neobmedzenú právomoc.

A napokon príslušnými orgánmi s právomocou výkonu rozhodnutia vydaného súdom v rámci vyššie uvedeného nariadenia sú, v zmysle článku 509 a násl. belgického súdneho poriadku, súdni exekútori (huissiers de justice/gerechtsdeurwaarders).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Belgicko v zmysle svojich právnych predpisov neakceptuje žiadne iné jazyky než úradný jazyk alebo niektorý z úradných jazykov miesta výkonu.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Pre belgický ústredný orgán je prijateľným jazykom komunikácie popri úradných vnútroštátnych jazykoch, t. j. holandčine, francúzštine a nemčine aj angličtina.

Posledná aktualizácia: 18/08/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.