Vyživovacia povinnosť

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Bulharsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti súdneho rozhodnutia alebo iného aktu vydaného členským štátom Európskej únie, ktorý nie je viazaný Haagskym protokolom z roku 2007, sa musí podať na okresný súd príslušný podľa miesta bydliska alebo zvyčajného pobytu dlžníka alebo podľa miesta, kde sa má rozhodnutie vykonať (článok 627c ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie, o ktorom rozhoduje odvolací súd v Sofii, za podmienok uvedených a v súlade s postupom stanoveným v článku 32 nariadenia (prvá veta článku 627c ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Proti rozhodnutiu odvolacieho súdu v Sofii sa možno odvolať na Najvyššom kasačnom súde (druhá veta článku 627c ods. 6 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Dotknutá strana môže požiadať Najvyšší kasačný súd, aby na základe článku 19 ods. 1 nariadenia zrušil rozhodnutie odvolacieho súdu (článok 627a Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredný orgán:

Ministerstvo spravodlivosti

Oddelenie pre medzinárodnú právnu ochranu detí a medzinárodné adopcie

Adresa: ul. Slavyanska 1

1040 Sofia

Bulharsko

Tel.: + 359 2 9237 333,

+359 2 9237 469

+359 2 9237 396

e-mail: mpzdmo@justice.government.bg

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

O zamietnutí alebo prerušení výkonu rozhodnutia v zmysle článku 21 nariadenia rozhoduje okresný súd (článok 627b ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Na účely článkov 20, 28 a 40 nariadenia je akceptovaným jazykom bulharčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom uvedeným v článku 59 nariadenia, ktorý akceptuje ústredný orgán pri komunikácii s ostatnými ústrednými orgánmi, je bulharčina.

Posledná aktualizácia: 26/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.