Vyživovacia povinnosť

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti a právne opravné prostriedky proti rozhodnutiam súdov prvého stupňa sa podávajú na mestskom súde.

Odvolania proti rozhodnutiam o vyhlásení vykonateľnosti sa podávajú na župnom súde (súd druhého stupňa) prostredníctvom mestského súdu, teda prvostupňového súdu, ktorý vydal vyhlásenie.

Po právoplatnom ukončení konania o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti mestský súd (súd prvého stupňa) potvrdí, že vyhlásenie vykonateľnosti je vykonateľné.

Príslušnými súdmi sú:

a) mestské súdy (općinski sudovi; singulár općinski sud) podľa Občianskeho súdneho poriadku (Zakon o parničnom postupku) [Narodne novine (Úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine), č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19] a zákona o obvodoch a sídlach súdov [Zakon o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine, č. 67/18)];

b) župné súdy (županijski sudovi; singulár županijski sud) podľa Občianskeho súdneho poriadku (Úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) a zákona o obvodoch a sídlach súdov (Narodne novine, č. 67/18).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Rozhodnutie o opravných prostriedkoch podľa článku 33 nariadenia možno napadnúť iba formou návrhu na obnovu konania (v súlade s ustanoveniami článkov 421 až 428občianskeho súdneho poriadku).

Návrh na obnovu konania musí byť podaný na súde, ktorý rozhodnutie prijal na prvom stupni.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

V súlade s občianskym súdnym poriadkom konanie o preskúmaní na účely článku 19 nariadenia musí začať podaním návrhu na obnovu konania príslušnou stranou (v súlade s ustanoveniami článkov 421 až 428 občianskeho súdneho poriadku). Návrh na obnovu konania musí byť podaný na súde, ktorý rozhodnutie prijal na prvom stupni.

V súlade s článkom 117 občianskeho súdneho poriadku môže strana predložiť návrh na obnovu pôvodného stavu, ktorý sa podáva na súde, ktorý mal zmeškané opatrenie prijať.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

V súlade s nariadením Rady (ES) č. 4/2009 je ústredným orgánom Chorvátskej republiky vo veciach vyživovacej povinnosti:

Ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky

Trg Nevenke Topalušić 1

10000 Záhreb

Webové sídlo: https://mrosp.gov.hr/

Tel.: +385 1 6109 892, + 385 1 6106 164

Fax: +385 1 6106 171

E-mail: eu-poslovi@mrosp.hr

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

V Chorvátsku sú to mestské súdy, ktoré sú zodpovedné za výkon v zmysle článku 21 nariadenia, podľa Občianskeho súdneho poriadku (Úradný vestník Chorvátskej republiky Narodne novine, č. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14, 70/19) a zákona o obvodoch a sídlach súdov (Narodne novine, č. 67/18).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Pokiaľ ide o dokumenty uvedené v článkoch 20, 28 a 40 nariadenia, Chorvátska republika akceptuje ich preklad do chorvátčiny v latinskej abecede, podľa článku 6 občianskeho súdneho poriadku.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky, ktoré ústredné orgány akceptujú pri komunikácii s inými ústrednými orgánmi uvedenými v článku 59 nariadenia, sú:

a) pre formuláre návrhov a žiadostí – chorvátčina;

b) pre iné druhy komunikácie akceptuje ústredný orgán na základe žiadosti – chorvátčinu alebo angličtinu.

Posledná aktualizácia: 12/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.