Vyživovacia povinnosť

Česko

Autor obsahu
Česko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 nariadenia sa podávajú na okresných súdoch alebo u súdnych exekútorov.

Opravný prostriedok (odvolanie) proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 nariadenia sa podáva v súlade s § 201 a nasl. zákona č. 99/1963 (občiansky súdny poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky súdny poriadok“), na okresnom súde, ktorý o návrhu rozhodol, resp. na okresnom súde, ktorého miestna príslušnosť sa určí v súlade s § 45 zákona č. 120/2001 o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (exekučný poriadok), v znení neskorších predpisov (ďalej len „exekučný poriadok“).

Pokiaľ bol návrh na vyhlásenie vykonateľnosti podaný u súdneho exekútora, rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu exekútora krajský súd, v ktorého obvode pôsobí exekučný súd.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Opravnými prostriedkami podľa článku 33 nariadenia sú žaloba o neplatnosť (žaloba pro zmatečnost) podľa § 229 a nasl. občianskeho súdneho poriadku, žaloba na obnovu konania (žaloba na obnovu řízení) podľa § 228 a nasl. občianskeho súdneho poriadku a dovolanie (dovolání) podľa § 236 a nasl. občianskeho súdneho poriadku a v určitých prípadoch takisto podľa § 30 zákona o osobitných súdnych konaniach.

Dovolanie však nie je prípustné proti rozhodnutiam vo veci samej týkajúcich sa vyživovacej povinnosti.

Pokiaľ ide o žaloby o neplatnosť (žaloba pro zmatečnost) a žaloby na obnovu konania, právomoc prináleží súdu, ktorý vo veci rozhodoval na prvom stupni. V niektorých osobitných prípadoch však právomoc prináleží súdu, ktorého rozhodnutie bolo napadnuté (pozri § 235a občianskeho súdneho poriadku). Pokiaľ ide o dovolania, právomoc prináleží Najvyššiemu súdu, ktorého adresa je: Nejvyšší soud ČR, Burešova 20, 657 37 Brno, Česká republika.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Súdom príslušným na vedenie konania o preskúmaní podľa článku 19 nariadenia je okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie na prvom stupni.

Príslušný súd aplikuje priamo článok 19 nariadenia. Proti rozhodnutiu, ktorým súd zamietne žiadosť o preskúmanie, je možné podať odvolanie.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom je:

Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí

Šilingrovo náměstí ¾

602 00 Brno

Česká republika

E-mail: podatelna@umpod.cz

Telefón: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

http://www.umpod.cz/

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Príslušným verejným subjektom v zmysle článku 51 ods. 3 nariadenia je Ministerstvo spravodlivosti Českej republiky, ktoré v rozsahu svojich právomocí na základe zákona č. 629/2004 o poskytnutí právnej pomoci v cezhraničných sporoch v rámci Európskej únie v znení neskorších predpisov zabezpečuje právnu pomoc v súlade s článok 51 ods. 2 písm. a) nariadenia.

Kontaktné údaje:

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Česká republika

E-mail: moc@msp.justice.cz

Telefón: 00420 221 997 925

Fax: 00420 221 997 919

http://www.justice.cz

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Príslušnými orgánmi vo veciach výkonu sú na účely článku 21 nariadenia okresné súdy. Ich miestna príslušnosť sa riadi podľa § 84 až 86 občianskeho súdneho poriadku v prípade, že návrh na výkon rozhodnutia je podaný na okresnom súde, resp. podľa § 45 exekučného poriadku v prípade, že návrh na výkon rozhodnutia je podaný u súdneho exekútora.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazyky prijateľné pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 nariadenia sú čeština a slovenčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Okrem češtiny akceptuje ústredný orgán pre komunikáciu s inými ústrednými orgánmi podľa článku 59 nariadenia aj angličtinu a slovenčinu.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.