Vyživovacia povinnosť

Dánsko

Autor obsahu
Dánsko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 sa podávajú na úrad pre rodinné právo (Familieretshuset).

Kontaktné údaje:

Statsforvaltningen (štátna správa)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-mail: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 72567000

Webové sídlo: Familieretshuset.dk

O preskúmanie rozhodnutí úradu pre rodinné právo súdom pre rodinné záležitosti (familieret) možno požiadať do štyroch týždňov. Návrh na súdne preskúmanie sa podáva na úrade pre rodinné právo. V niektorých prípadoch môže rozhodnutie opätovne preskúmať úrad pre rodinné právo, a to aj vtedy, ak strana sporu navrhla súdne preskúmanie daného rozhodnutia.

Súd pre rodinné záležitosti patrí pod miestny okresný súd (byret). Pozri http://www.domstol.dk.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Ak je rozhodnutie úradu pre rodinné právo podané na preskúmanie na súd pre rodinné záležitosti, proti rozsudku tohto súdu sa možno odvolať na vyššom súde (landsret) len s povolením Výboru pre prípustnosť odvolaní (Procesbevillingsnævnet). Výbor pre prípustnosť odvolaní môže udeliť povolenie podať odvolanie proti rozsudku ak ide o zásadnú otázku alebo ak sú na to iné dôvody. Návrh na podanie odvolania treba podať na výbor do štyroch týždňov od doručenia rozsudku. Výbor môže výnimočne udeliť povolenie podať odvolanie aj v prípade, že sa návrh podá neskôr, najneskôr však do jedného roka od doručenia rozsudku. To isté platí aj v prípade, že súd pre rodinné záležitosti rozhodne uznesením, pričom lehoty na podanie návrhov sú dva týždne alebo výnimočne šesť mesiacov.

Proti rozsudkom vyššieho súdu druhého stupňa sa nemožno odvolať. Výbor pre prípustnosť odvolaní však môže povoliť preskúmanie rozsudku na najvyššom súde (Højesteret), teda na súde tretieho stupňa, ak ide o zásadnú otázku. Návrh na takéto preskúmanie treba podať na Výbor pre prípustnosť odvolaní do štyroch týždňov od doručenia rozsudku. Výbor môže výnimočne udeliť povolenie podať odvolanie aj v prípade, že sa návrh podá neskôr, najneskôr však do jedného roka od doručenia rozsudku. Ak vyšší súd rozhodne uznesením, možno sa proti rozhodnutiu odvolať na najvyššom súde s povolením Výboru pre prípustnosť odvolaní. Takéto povolenie možno udeliť, ak sa odvolanie týka zásadnej otázky. Návrh na povolenie podať odvolanie treba podať na Výbor pre prípustnosť odvolaní do dvoch týždňov od vydania rozhodnutia. Výbor pre prípustnosť odvolaní môže výnimočne udeliť povolenie podať odvolanie aj v prípade, že sa návrh podá neskôr, najneskôr však do šiestich mesiacov od vydania rozhodnutia.

Kontaktné údaje súdov [súdov pre rodinné záležitosti (okresných súdov), vyšších súdov a najvyššieho súdu] a Výboru pre prípustnosť odvolaní sú uvedené tu: http://www.domstol.dk.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

V Dánsku sa neuplatňuje.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Kapitola VII nariadenia, ktorá sa týka spolupráce ústredných orgánov, sa neuplatňuje na Dánsko podľa ustanovení dohody z 12. júna 2009 medzi Európskym spoločenstvom a Dánskym kráľovstvom o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach.

V súlade s Dohovorom OSN o vymáhaní výživného v cudzine z 20. júna 1956 (ďalej len „Dohovor OSN“) bola ako ústredný orgán zodpovedný za medzinárodné prípady v súvislosti s výživným určená Dánska odvolacia komisia pre sociálne záležitosti (Ankestyrelsen).

Povolenie vykonávať mediáciu s ohľadom na prípadné žiadosti o uznanie a vykonanie (vymáhanie) výživného v cudzine v súlade s Dohovorom OSN prináleží orgánu pre výber nedoplatkov (Dánska agentúra na vymáhanie dlhov, Gældsstyrelsen).

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

V Dánsku sa neuplatňuje.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Orgán pre výber nedoplatkov (Dánska agentúra na vymáhanie dlhov) zhromažďuje pohľadávky vyplývajúce z rozhodnutia, ktoré sa má vykonať. Ak pohľadávka nie je uhradená, orgán pre výber nedoplatkov pristúpi k vymáhaniu.

Ak strana, od ktorej sa požaduje úhrada, v priebehu výberu alebo vymáhania napadne pohľadávku, orgán pre výber nedoplatkov postúpi vec úradu pre rodinné právo a ten prijme rozhodnutie, ktorým sa okrem iného môže výber alebo vymáhanie aj zamietnuť alebo pozastaviť.

Orgán pre výber nedoplatkov však môže prijať rozhodnutie o existencii a výške pohľadávky, ak sa daná otázka týka nakladania s pohľadávkou zo strany samotného orgánu. Orgán môže takisto pozastaviť vymáhanie.

O preskúmanie rozhodnutí úradu pre rodinné právo na súde pre rodinné záležitosti možno požiadať do štyroch týždňov. V niektorých prípadoch môže rozhodnutie opätovne preskúmať úrad pre rodinné právo, a to aj vtedy, ak strana sporu navrhla súdne preskúmanie daného rozhodnutia.

Sťažnosti, ktoré sa týkajú rozhodnutí prijatých orgánom pre výber nedoplatkov vo veci vymáhania dlhov atď. vrátane rozhodnutí týkajúcich sa existencie a výšky pohľadávok, ak sa daná otázka týka nakladania s pohľadávkou zo strany samotného orgánu, možno podať na vnútroštátny odvolací daňový orgán (Landskatteretten).

Vo veci námietok podaných proti zaisteniu majetku vykonanému orgánom pre vymáhanie nedoplatkov rozhoduje súd príslušný pre vymáhanie a pre konania s nízkou hodnotou sporu (fogedret). Odvolania proti rozhodnutiam súdu príslušnému pre vymáhanie a pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať na vyšší súd. Ak ekonomická hodnota pohľadávky neprevyšuje 20 000 DKK, odvolanie proti rozhodnutiu súdu príslušnému pre vymáhanie a pre konania vo veciach s nízkou hodnotou sporu možno podať iba s povolením Výboru pre prípustnosť odvolaní. Proti rozhodnutiam vydaným vyšším súdom v odvolacích veciach sa možno odvolať na najvyšší súd s povolením Výboru pre prípustnosť odvolaní.

Rozhodnutia prijaté odvolacou komisiou pre sociálne záležitosti a vnútroštátnym odvolacím daňovým orgánom môžu byť preskúmané súdmi v súlade s článkom 63 ústavy. Ak má navrhovateľ bydlisko v Dánsku, návrh na preskúmanie tohto rozhodnutia treba podať na okresný súd príslušný podľa bydliska navrhovateľa. Ak navrhovateľ nemá bydlisko v Dánsku, návrh v danej veci treba podať na Kodanský okresný súd. Odvolanie proti rozhodnutiu okresného súdu možno podať na príslušný vyšší súd; odvolanie proti rozhodnutiu vyššieho súdu možno podať na najvyšší súd, ale len so súhlasom Výboru pre prípustnosť odvolaní. Po podaní návrhu stranou sporu môže okresný súd postúpiť vec na preskúmanie vyššiemu súdu, ak ide o zásadnú otázku.


Kontaktné údaje:

Familieretshuset (Úrad pre rodinné právo)

Storetorv 10

6200 Aabenraa

Denmark

E-mail: post@familieretshuset.dk

Tel.: +45 72567000

Webové sídlo: http://www.familieretshuset.dk

Gældsstyrelsen (Dánska agentúra na vymáhanie dlhov)

Nykøbingvej 76, Bygning 45.

4990 Sakskøbing

Denmark

Tel.: +45 70157304

Webové sídlo: http://www.gaeldst.dk

Landskatteretten (Vnútroštátny odvolací daňový orgán)

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 Copenhagen V

Denmark

E-mail: sanst@sanst.dk

Tel.: +45 33760909

Kontaktné údaje súdov (okresných súdov, vyšších súdov a najvyššieho súdu) a Výboru pre prípustnosť konaní sú uvedené tu: http://www.domstol.dk

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Dánsko akceptuje dánske, fínske, islandské, nórske a švédske preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

V Dánsku sa neuplatňuje.

Posledná aktualizácia: 09/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.