Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vyživovacia povinnosť

Anglicko a Wales

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Rodinný súd na základe postúpenia od útvaru REMO, ktorý sídli na tejto adrese:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 02036812757 (len v rámci Spojeného kráľovstva)

+44 2036812757 (mimo Spojeného kráľovstva)

Fax: 02036818764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiam vydaným v odvolacom konaní:

Jediný ďalší opravný prostriedok v právnej otázke možno podať na súd vyššieho stupňa ako je súd, ktorý rozhodoval o prvom odvolaní.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 19 sa na Spojené kráľovstvo neuplatňuje, pretože Spojené kráľovstvo nie je viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Rodinný súd na základe postúpenia od útvaru REMO, ktorý sídli na tejto adrese:

The Reciprocal Enforcement of Maintenance Orders Unit (REMO)

Victory House

30-34 Kingsway

London

WC2B 6EX

Tel.: 02036812757 (len v rámci Spojeného kráľovstva)

+44 2036812757 (mimo Spojeného kráľovstva)

Fax: 02036818764

E-mail: remo@offsol.gsi.gov.uk

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazykom akceptovaným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva je angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom akceptovaným na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva je angličtina.

Posledná aktualizácia: 02/09/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.