Vyživovacia povinnosť

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

O návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 rozhoduje miestny súd (maakohtud) (§ 121 občianskeho súdneho poriadku).

O odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti rozhoduje oblastný súd (ringkonnakohtud).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Rozhodnutie možno v súlade s článkom 33 nariadenia napadnúť opravným prostriedkom podaným na Najvyšší súd (Riigikohus).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Ak sa inak nestanovuje v nariadení Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti, postupuje sa v prípade návrhu na preskúmanie podľa článku 19 podľa ustanovení, ktorými sa riadi súdne rozhodovanie o návrhoch na zrušenie rozhodnutia pre zmeškanie. Návrh na preskúmanie sa podáva na miestny súd.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom podľa článku 49 ods. 3 je

Justiitsministeerium (Ministerstvo spravodlivosti)

Rahvusvahelise justiitskoostöö talitus (Oddelenie pre medzinárodnú súdnu spoluprácu)

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee

Tel: +372 620 8190 ; +372 620 8183 ; +372 715 3443 ; +372 620 8186

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Na účely článku 21 nariadenia rozhodujú o návrhoch na zamietnutie alebo prerušenie výkonu miestne súdy.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazyky prijateľné pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 sú estónčina a angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky prijateľné na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 sú estónčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 29/03/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.