Vyživovacia povinnosť

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súd, ktorý je príslušný rozhodovať vo veciach podľa článku 27 ods. 1, je käräjäoikeus/tingsrätt (okresný súd). Súd, ktorý je príslušný rozhodovať o odvolaniach podľa článku 32 ods. 2, je hovioikeus/hovrätt (odvolací súd).

Kontaktné údaje týchto súdov sú dostupné na webovej stránke ministerstva spravodlivosti http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konaním o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní podľa článku 33 je odvolanie na Korkein oikeus/Högsta domstolen (Najvyšší súd), v prípade, že je prípustné (v príslušnej miere Občiansky súdny poriadok, článok 30, 1-5§).

Opravný prostriedok proti rozhodnutiu odvolacieho súdu sa podáva na Najvyššom súde

Osoba, ktorá má v úmysle podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, musí požiadať Najvyšší súd o povolenie na odvolanie (valituslupa).

Povolenie na odvolanie sa udeľuje len vtedy, ak je z hľadiska uplatňovania práva v rovnakých prípadoch alebo z hľadiska dodržania jednotnej právnej praxe dôležité, aby o veci rozhodol Najvyšší súd. Povolenie na odvolanie možno priznať, ak na to vznikne zvláštny dôvod pre procesnú alebo inú chybu, na základe ktorej by sa malo rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, alebo ak na vydanie povolenia na odvolanie existuje iný závažný dôvod.

Poučenie o postupe podania odvolania je pripojené k rozhodnutiu odvolacieho súdu. V uvedenom poučení sa uvádzajú dôvody, na základe ktorých možno udeliť povolenie na odvolanie podľa zákona, a postup, ktorým by sa mali riadiť žiadatelia o povolenie na odvolanie, aby ich opravný prostriedok preskúmal Najvyšší súd. Lehota na podanie žiadosti o povolenie na odvolanie a lehota na podanie odvolania je 60 dní odo dňa, v ktorom odvolací súd oznámil svoje rozhodnutie zúčastneným stranám.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Žiadosti o konanie o preskúmaní na účely článku 19 sa podávajú na súde, ktorý vo veci vydal konečné rozhodnutie. Postup, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis, je stanovený v oddieloch 3 – 5 a 14a kapitoly 31 súdneho poriadku. Kontaktné údaje týchto súdov sú dostupné na webovej stránke ministerstva spravodlivosti http://www.oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/yhteystiedot.html

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom Fínska je oikeusministeriö/justitieministeriet (ministerstvo spravodlivosti).

Kontaktné údaje:

Oikeusministeriö (ministerstvo spravodlivosti)

Oddelenie pre medzinárodnú právnu pomoc

PS 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (verejná správa)

Tel. +358 916067628

Fax +358 916067524

E-mail: maintenance.ca.om@gov.fi

Upozorňujeme, že fínska Sociálna poisťovňa [Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten – (KELA)] je verejný orgán, ktorý môže vykonávať určité úlohy, ktorými bol poverený ústredný orgán [podrobnejšie pozri článok 71 ods. 1 písm. e) — Verejné orgány]. Všetky žiadosti prijaté vo Fínsku však musia byť zaslané ministerstvu spravodlivosti.

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

V súlade s článkom 51 ods. 3 nariadenia o vyživovacej povinnosti je určeným verejným orgánom úrad Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (Sociálna poisťovňa).
V prípade, že Sociálna poisťovňa prizná výživné oprávnenej osobe, plní tieto funkcie ústredného orgánu:

  • podáva žiadosť o uznanie, resp. o uznanie a vyhlásenie vykonateľnosti rozhodnutia podľa článku 56 ods. 1 písm. a),
  • podáva žiadosť o výkon rozhodnutia vydaného v dožiadanom členskom štáte, resp. rozhodnutia, ktoré sa má v dožiadanom členskom štáte uznať, podľa článku 56 ods. 1 písm. b),
  • podáva žiadosť o osobitné opatrenia podľa článku 53 ods. 1.

Kontaktné údaje Sociálnej poisťovne:

Kansaneläkelaitos [Sociálna poisťovňa]
Oddelenie pre vymáhanie výživného
PL 450

FI-00056 Kela

Fínsko

Telefón: +358 206344940 (pre fyzické osoby)

+358 206344942 (pre úradné osoby)


E-mail: maintenance@kela.fi

Webové sídlo: http://www.kela.fi/

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Príslušným orgánom na účely článku 21 je ulosottomies/utmätningsman (súdny exekútor) v mieste pobytu obžalovaného. Žiadosti podľa tohto článku je možné podať u ktoréhokoľvek miestneho súdneho exekútora.

Kontaktné údaje súdnych exekútorov sú dostupné na webovej stránke ministerstva spravodlivosti http://www.oikeus.fi/ulosotto/fi/index/yhteystiedot.html

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Fínsko prijíma preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 vo fínčine, švédčine a angličtine.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykmi prijateľnými pre Fínsko na účely komunikácie sú fínčina, švédčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 22/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.