Vyživovacia povinnosť

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Rozhodnutia o návrhoch o uznávaní alebo o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 nariadenia (ES) č. 4/2009 prijíma rodinný súd pri okresnom súde v rámci územnej právomoci vyššieho krajinského súdu (Oberlandesgericht), na ktorého území má povinná osoba obvyklý pobyt alebo na ktorého území sa má rozhodnutie vykonať (koncentrácia právomocí). Na území v rámci právomoci vyššieho krajinského súdu v Berlíne (Kammergericht) rozhodnutia prijíma okresný súd Pankow-Weissensee.

Ak sa vyhlásenie o vykonateľnosti týka notársky overeného dokumentu, môže o vykonateľnosti rozhodnúť notár.

Odvolania podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 4/2009 proti rozhodnutiam prijatým na prvom stupni vykonávacieho konania majú formu sťažnosti (Beschwerde). Odvolacím súdom je vyšší krajinský súd. Odvolanie sa podáva na súde, ktorý rozhodnutie prijal.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravných prostriedkoch podľa článku 33 nariadenia (ES) č. 4/2009 predstavuje sťažnosť (Rechtsbeschwerde). Príslušný je Najvyšší spolkový súd. Sťažnosť je potrebné podať do jedného mesiaca od oznámenia rozhodnutia zo strany súdu, ktorý o sťažnosti rozhodol (Beschwerdegericht).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Príslušným súdom pre konanie o preskúmaní na účely uplatňovania článku 19 nariadenia (ES) č. 4/2009 je súd, ktorý rozhodnutie prijal. Ak sú splnené podmienky uvedené v článku 19, na rozsudky sa spravidla analogicky uplatňujú paragrafy 343 až 346 Občianskeho súdneho poriadku (Versäumnisverfahren). Ak nie sú splnené podmienky uvedené v článku 19, súd odmietne návrh prijatím rozhodnutia. Rozhodnutie možno prijať bez ústneho pojednávania.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom podľa článku 49 nariadenia (ES) č. 4/2009 je Spolkový úrad pre justíciu (Bundesamt für Justiz), ktorého adresa je:

Bundesamt für Justiz

D - 53094 Bonn.

Kontaktné údaje Spolkového úradu pre justíciu ako ústredného orgánu sú:

Telefónne čísla:

V rámci štátu: 0228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Zo zahraničia: +49/228/99 4 10- 5534, 5869 or 5549

Faxové čísla:

V rámci štátu: 0228 99410-5202

Zo zahraničia: +49 228 99410-5202

E-mail:auslandsunterhalt@bfj.bund.de

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Na účely článku 21 nariadenia o vyživovacej povinnosti sú orgánmi s právomocou vo veciach výkonu okresné súdy (Amtsgerichte). Územnú právomoc má okresný súd, na ktorého území sa rozhodnutie vykoná alebo vykonalo.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jediným jazykom prijateľným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je nemčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Komunikácia medzi Spolkovým úradom pre justíciu ako ústredným orgánom a ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 ods. 3 nariadenia (ES) č. 4/2009 môže prebiehať v angličtine, ak s tým uvedené orgány súhlasili.

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.