Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Vyživovacia povinnosť

Gibraltár

Autor obsahu
Gibraltár

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Spojené kráľovstvo

Gibraltár

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súd rozhodujúci o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

Clerk to the Magistrates’ Court (úradník súdu Magistrates’ Court)

32- 36 Town Range

Gibraltar

Tel: +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Súd rozhodujúci o odvolaniach proti rozhodnutiam o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti:

Clerk to the Magistrates’ Court (úradník súdu Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu vydanému v odvolacom konaní:

Opravný prostriedok (dovolanie) na súde Supreme Court (Najvyšší súd).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Článok 19 sa na Spojené kráľovstvo nevzťahuje, keďže Spojené kráľovstvo nie je viazané Haagskym protokolom z roku 2007.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Minister for Justice (minister spravodlivosti)

Ministry of Education, Justice and International Exchange of Information (Ministerstvo pre vzdelávanie, spravodlivosť a medzinárodnú výmenu informácií)

771 Europort

Gibraltar

Tel: + 350 2005 9267

Fax: + 350 2005 9271

E-mail: moj@gibraltar.gov.gi

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Clerk to the Magistrates’ Court (úradník súdu Magistrates’ Court)

32 - 36 Town Range

Gibraltar

Tel : +350 2007 0471

Fax: +350 2004 0483

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Jazykom prijateľným pre preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 je vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazykom prijateľným na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi je vo všetkých jurisdikciách Spojeného kráľovstva angličtina.

Posledná aktualizácia: 12/11/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.