Vyživovacia povinnosť

Grécko

Autor obsahu
Grécko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Súdom, ktorý má právo rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1, je súd prvého stupňa a súdom, ktorý má právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch podľa článku 32 ods. 2, je odvolací súd v rámci regionálnej jurisdikcie, do ktorej patrí súd prvého stupňa, ktorý rozhodnutie vydal.

Konaním o opravnom prostriedku podľa článku 32 ods. 2 je odvolanie (έφεση).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Konaním o opravnom prostriedku podľa článku 33 ods. 2 je kasačná sťažnosť (αίτηση αναίρεσης). Konania o opravnom prostriedku proti odvolacím rozhodnutiam rozhoduje Najvyšší občiansky a trestný súd Grécka (Areios Pagos alebo v gréčtine: Άρειος Πάγος).

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Podľa článku 19 sa povinná / obžalovaná strana môže proti rozhodnutiu o výživnom, ktoré vydal zahraničný súd v jej neprítomnosti, odvolať. Odvolania proti rozhodnutiu prijatému v neprítomnosti sa podávajú na súde, ktorý rozhodnutie prijal.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom podľa článku 49 ods. 3 je ministerstvo spravodlivosti, konkrétne oddelenie pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a trestných veciach.

Mesogeion 96

11527 Athens

Tel.: (+30) 2131307312

Fax: (+30) 2131307499

E-mail: civilunit@justice.gov.gr mntolia@justice.gov.gr vsarigiannidis@justice.gov.gr

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Grécke právo neumožňuje verejným orgánom alebo iným subjektom podliehajúcim dohľadu príslušných orgánov podľa článku 51 ods. 3 vykonávať úlohy ústredného orgánu.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Orgánom s právomocou vo veciach výkonu na účely článku 21 je súd prvého stupňa.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Gréčtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky prijateľné pre ústredný orgán na účely komunikácie s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 sú gréčtina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 01/03/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.