Vyživovacia povinnosť

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Okresné súdy (járásbíróságok) v mieste sídla všeobecného súdu (törvényszék), v Budapešti ústredný obvodný súd Budína (Budai Központi Kerületi Bíróság); o odvolaní rozhodujú všeobecné súdy, v Budapešti všeobecný súd hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék).

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Návrh na preskúmanie sa podáva na prvostupňovom súde, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie, a rozhoduje o ňom Najvyšší súd (Kúria)

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Konanie o preskúmaní uvedené v článku 19 sa môže začať na okresnom súde, ktorý vec prejednal v prvom stupni, a to podľa pravidiel o obnove konania (Zákon III z roku 1952 o občianskom súdnom poriadku, kapitola XIII, paragrafy 260 – 269).

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

A Magyarország Igazságügyi Minisztériuma (Ministerstvo spravodlivosti Maďarska)

1051 Budapest,

Nádor utca 22,

Tel.: (+36) 1 795 5397, (+36) 1 795 3188,

Fax: (+36) 1 550 3946,

e-mail: nmfo@im.gov.hu

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

V konaniach podľa článku 21 ods. 2 okresný súd v mieste sídla všeobecného súdu; v Budapešti ústredný obvodný súd Budína. V konaniach podľa článku 21 ods. 3 okresný súd v mieste sídla súdneho exekútora, ktorý je poverený výkonom.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Maďarčina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

a) Pre formuláre návrhov: maďarčina.

b) Pre formuláre žiadostí: maďarčina, angličtina alebo nemčina.

c) V prípade inej komunikácie akceptuje ústredný orgán na požiadanie maďarčinu, angličtinu alebo nemčinu.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.