Vyživovacia povinnosť

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Lotyšsko

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 nariadenia majú v Lotyšsku všeobecné súdy, t. j. okresné (mestské) súdy [rajona (pilsētas) tiesas].

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 32 ods. 2 nariadenia majú v Lotyšsku regionálne súdy (apgabaltiesas) prostredníctvom príslušného okresného (mestského) súdu.

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Rozhodnutie vydané v odvolacom konaní podľa článku 33 nariadenia možno napadnúť pred senátom Najvyššieho súdu (Augstākās tiesas Senāts) prostredníctvom príslušného regionálneho súdu.

Kontaktné údaje:

Augstākās tiesa

Brīvības bulvāris 36

Riga, LV-1511

Lotyšsko

Tel.: +371 670 203 50

Fax: +371 670 203 51

E-mail: at@at.gov.lv

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

O nové prešetrenie prípadu v rámci preskúmania rozhodnutia môže odporca na základe článku 19 nariadenia požiadať tým, že podá návrh:

1)      na preskúmanie rozsudkov alebo rozhodnutí okresného (mestského) súdu − príslušnému regionálnemu súdu;

2)      na preskúmanie rozsudkov alebo rozhodnutí regionálneho súdu − Komore pre občianskoprávne veci Najvyššieho súdu;

3)      na preskúmanie rozsudkov alebo rozhodnutí komory Najvyššieho súdu − oddeleniu pre občianskoprávne veci senátu Najvyššieho súdu.

Po uplynutí lehoty, počas ktorej možno predložiť exekučný titul na rozhodnutie o vykonaní, nemožno predložiť žiaden návrh.

Súd pri posudzovaní návrhu skúma, či okolnosti uvedené navrhovateľom možno považovať za okolnosti, ktoré oprávňujú preskúmať rozhodnutie podľa článku 19 nariadenia. Ak súd dospeje k názoru, že okolnosti oprávňujú preskúmať rozhodnutie, zruší výkon napadnutého rozhodnutia a postúpi vec na nové preskúmanie súdu prvého stupňa. Ak súd dospeje k názoru, že okolnosti uvedené v návrhu neoprávňujú preskúmať rozhodnutie, návrh zamietne. Proti rozhodnutiu súdu možno podať sťažnosť.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V Lotyšsku plní úlohu ústredného orgánu Správa záručného fondu pre výživné. Kontaktné údaje:

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija

Pulkveža Brieža ielā 15

Riga LV-1010

Latvia

Tel.:     + 371 67830626

Fax:     + 371 67830636

E-mail:pasts@ugf.gov.lv

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

V Lotyšsku plní osobitné úlohy verejných orgánov podľa článku 51 nariadenia Správa záručného fondu pre výživné.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Právomoc preskúmať návrhy na zamietnutie alebo prerušenie výkonu rozhodnutia majú v Lotyšku okresné (mestské) súdy, ktoré sú príslušné na výkon rozhodnutia zahraničného súdu.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Lotyšsko prijíma preklady písomností uvedených v článkoch 20, 28 a 40 nariadenia iba v lotyšskom jazyku (úradný jazyk).

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Lotyšsko prijíma žiadosti podľa článku 56 nariadenia (prílohy VI a VII k nariadeniu) iba v úradnom jazyku, t. j. v lotyšskom jazyku.

Lotyšsko prijíma dožiadania o osobitné opatrenia (príloha V k nariadeniu) v lotyšskom alebo anglickom jazyku.

Na účely inej komunikácie prijíma ústredný orgán na požiadanie lotyšský alebo anglický jazyk.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.