Vyživovacia povinnosť

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Návrhy na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 nariadenia a odvolania proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch podľa článku 32 ods. 2 nariadenia preskúmava Odvolací súd Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas).

Odvolací súd Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas)

Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (85) 266 3479
Fax: (85) 266 3060
E-mail:apeliacinis@apeliacinis.lt

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Proti rozhodnutiu prijatému Odvolacím súdom Litvy je možné po preskúmaní odvolania proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti podať kasačný opravný prostriedok na Najvyššom súde Litvy (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Takéto opravné prostriedky sa preskúmajú v súlade s pravidlami upravujúcimi konanie na kasačnom súde, ktoré sú stanovené v litovskom Občianskom súdnom poriadku, pokiaľ sa v nariadení alebo v litovských právnych predpisoch, ktorými sa vykonávajú právne predpisy Európskej únie a medzinárodné právne predpisy upravujúce občianske súdne konanie, nestanovuje inak. V prípade, že bol kasačný opravný prostriedok prijatý, uvedie sa prioritne do zoznamu vecí, ktorými sa má v rámci kasačného konania zaoberať Najvyšší súd Litvy. Najvyšší súd stanoví lehotu na predloženie vyjadrenia k opravnému prostriedku nepresahujúcu štrnásť dní. Vo svojom oznámení o zaregistrovaní opravného prostriedku do zoznamu vecí, ktorými sa má v rámci kasačného konania zaoberať najvyšší súd (článok 350 ods. 7 litovského Občianskeho súdneho poriadku), oznámi Najvyšší súd Litvy účastníkom konania a ostatným zainteresovaným osobám lehotu stanovenú na vyjadrenie sa k opravnému prostriedku.

Účastníci konania a ostatné zainteresované osoby môžu predložiť písomné vyjadrenie k opravnému prostriedku v lehote stanovenej najvyšším súdom. Táto lehota sa počíta odo dňa, keď bol opravný prostriedok zapísaný do zoznamu vecí, ktorými sa má v rámci kasačného konania zaoberať najvyšší súd.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Rozhodnutia o vyživovacej povinnosti preskúma v súlade s článkom 19 nariadenia súd, ktorý ich vydal. Po tom, ako súd prijme návrh na preskúmanie rozhodnutia o vyživovacej povinnosti, postúpi kópiu tohto návrhu a jeho príloh navrhovateľovi a informuje ho o povinnosti predložiť k tomuto návrhu písomné vyjadrenie v lehote štrnásť dní odo dňa zaslania návrhu. Návrh na preskúmanie rozhodnutia o vyživovacej povinnosti preskúma súd písomným postupom. Ak to súd považuje za potrebné, môže na prerokovanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia o vyživovacej povinnosti zvolať ústne pojednávanie. Súd musí návrh na preskúmanie rozhodnutia o vyživovacej povinnosti preskúmať najneskôr do štrnástich dní po uplynutí lehoty na predloženie vyjadrenia a musí prijať rozhodnutie o jednom z postupov uvedených v článku 19 ods. 3 nariadenia.

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Vilnius)

Odminių g. 3

LT-01122 Vilnius

Lietuva

Tel.: +370 700 00211, +370 700 00190

Fax: +370 700 35004

E-mail: teisinepagalba@vgtp.lt

Webové sídlo: https://vgtpt.lrv.lt/en

Ak sa návrhy týkajú vyživovacej povinnosti vyplývajúcej zo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom voči osobám mladším ako 21 rokov, funkciu ústredného orgánu plní pobočka Štátneho fondu pre sociálne zabezpečenie v meste Mažeikiai.

Vasario 16-osios g. 4

LT-89225 Mažeikiai

Lietuva

Tel.: +370 443 26659

Fax: +370 443 27341

E-mail: mazeikiai@sodra.lt

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Ak sa návrhy týkajú vyživovacej povinnosti vyplývajúcej zo vzťahu medzi rodičom a dieťaťom voči osobám mladším ako 21 rokov, funkciu ústredného orgánu podľa článku 51 nariadenia plní správa fondu pre výživné na deti na ministerstve sociálneho zabezpečenia a práce.

Kontaktné údaje správy fondu pre výživné na deti na ministerstve sociálneho zabezpečenia a práce:

Rinktinės g. 48A

LT-09318 Vilnius
Tel.: (85) 272 8081

Fax: (85) 265 3984
E-mail: info@vif.lt

Ak si to okolnosti vyžadujú, štátom zaručená právna pomoc, ktorá sa týka návrhov uvedených v článku 56 nariadenia, sa poskytuje v súlade s postupom stanoveným v zákone o štátom zaručenej právnej pomoci, pokiaľ sa v nariadení alebo v litovských právnych predpisoch, ktorými sa vykonávajú právne predpisy Európskej únie a medzinárodné právne predpisy upravujúce občianske súdne konanie, nestanovuje inak. Ak sa počas preskúmania návrhov uvedených v článku 56 nariadenia ukáže, že navrhovateľ potrebuje právnu pomoc zaručenú štátom, Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Vilnius a správa fondu pre výživné na deti na ministerstve sociálneho zabezpečenia a práce zašlú žiadosť o štátom zaručenú právnu pomoc priamo príslušným orgánom zodpovedným za poskytovanie štátom zaručenej právnej pomoci, konkrétne litovským útvarom pre štátom zaručenú právnu pomoc.

Názvy a kontaktné údaje litovských útvarov štátom zaručenej právnej pomoci

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci

Adresa

Telefón

Fax

E-mail

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Vilnius

Odminių g. 3, LT-01122 Vilnius

85 264 7480

85 264 7481

vilniausvgtpt@infolex.lt

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Kaunas

Kęstučio g. 21, LT-44320 Kaunas

83 740 8601, 83 742 8404

83 742 8403, 83 742 8405

kaunovgtpt@infolex.lt

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Klaipėda

Herkaus Manto g. 37, LT-92236 Klaipėda

84 625 6176

84 625 6176

kl.vgtpt@infolex.lt

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Šiauliai

Dvaro g. 123A, LT-76208, Šiauliai

84 152 0040

84 152 0040

svgtpt@svgtpt.lt

Útvar štátom zaručenej právnej pomoci v meste Panevėžys

Klaipėdos g. 72, LT-35193, Panevėžys

84 557 0152

84 543 6201

paneveziovgtpt@infolex.lt

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Návrhmi na úplné alebo čiastočné zamietnutie výkonu rozhodnutia súdu pôvodu o vyživovacej povinnosti, uvedenými v článku 21 ods. 2 nariadenia, sa zaoberá Odvolací súd Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas).

Odvolací súd Litvy (Lietuvos apeliacinis teismas)
Gedimino pr. 40/1
LT-01503 Vilnius
Tel.: (85) 266 3479
Fax: (85) 266 3060
E-mail: apeliacinis@apeliacinis.lt

Návrhmi na úplné alebo čiastočné pozastavenie výkonu rozhodnutia súdu pôvodu o vyživovacej povinnosti, uvedenými v článku 21 ods. 3 nariadenia, sa zaoberá okresný súd v mieste, kde sa žiada o výkon rozhodnutia.

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Litovčina je jediným jazykom prípustným pre preklady dokumentov uvedených v článku 20 nariadenia, ale pre preklady dokumentov uvedených v článkoch 28 a 40 nariadenia sú prípustnými jazykmi litovčina a angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Jazyky prípustné pre komunikáciu litovského ústredného orgánu s ostatnými ústrednými orgánmi podľa článku 59 nariadenia sú litovčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.