Vyživovacia povinnosť

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

– Miestna príslušnosť

Návrh na vyhlásenie vykonateľnosti sa podáva predsedovi okresného súdu (Tribunal d'arrondissement).

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-2421

Tribunal d'arrondissement de Diekirch
Palais de Justice
Place Guillaume
L-9237 Diekirch
Tel. +352 803214-1
Fax +352 807119 alebo +352 802484

– Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie vykonateľnosti

Cour Supérieure de Justice siégeant en matière d'appel civil
Cité judiciaire
L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-1
Fax +352 475981-2396

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Rozhodnutie o opravnom prostriedku sa môže napadnúť len kasačným opravným prostriedkom.

Cour de cassation

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-2369/2373

Fax +352 475981-2773

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Odporca, ktorý sa nezúčastnil na konaní v Luxembursku, má právo navrhnúť preskúmanie rozhodnutia na súde, ktorý rozhodnutie vydal, za podmienok stanovených v článku 19 ods.1 nariadenia. Tento návrh sa podáva vo forme používanej súdom, ktorý vydal rozhodnutie, ktoré sa má preskúmať.

Justice de Paix de Luxembourg

Cité judiciaire Bâtiment JP, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Justice de paix d'Esch-sur-Alzette

Place Norbert Metz

L-4006 Esch-sur-Alzette

Service du Gracieux (Ordonnances conditionnelles de paiement et saisies-arrêt sur revenus protégés): Tel. +352 530529 200 Fax +352 530529 201

Justice de paix de Diekirch

Bei der Aaler Kiirch

L-9201 Diekirch

Tel. +352 808853-1

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg

Cité judiciaire, Bâtiments TL, CO, JT

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-1

Tribunal d'arrondissement de Diekirch

Palais de Justice

Place Guillaume

L-9237 Diekirch

Tel. +352 803214-1

Fax +352 807119 alebo +352 82484

Cour Supérieure de Justice

Cité judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Ústredným orgánom je Generálna prokuratúra (Parquet Général) pri Najvyššom súde (Cour supérieure de Justice).

Parquet Général
Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
Tel. +352 475981-2393/2329
Fax +352 470550
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Príslušným orgánom je Generálna prokuratúra (Parquet Général) pri Najvyššom súde (Cour supérieure de Justice).

Parquet général

Cité judiciaire

L-2080 Luxembourg

Tel. +352 475981-2393/2329

Fax +352 470550

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Luxembursko akceptuje komunikáciu okrem francúzštiny aj v nemčine.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Luxembursko akceptuje komunikáciu okrem francúzštiny aj v nemčine.

Posledná aktualizácia: 22/11/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.