Vyživovacia povinnosť

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Rodinné právo – vyživovacia povinnosť


*povinný údaj

Článok 71 ods. 1 písm. a) – Súdy rozhodujúce o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti a súdy rozhodujúce o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch

Právomoc rozhodovať o návrhoch na vyhlásenie vykonateľnosti podľa článku 27 ods. 1 má občiansky súd (úsek rodiny). Kontaktné údaje:

Adresa:

Civil Court, Family Section

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: +356 2 590 2420

Fax: +356 2 590 2895

Právomoc rozhodovať o odvolaniach proti rozhodnutiam o takýchto návrhoch v zmysle článku 32 ods. 2 má odvolací súd. Kontaktné údaje:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: +356 2 590 2269

Fax: +356 2 590 2895

Článok 71 ods. 1 písm. b) – Konania o opravných prostriedkoch

Po tom, ako odvolací súd vynesie rozhodnutie o odvolaní, neexistuje na Malte žiadny ďalší opravný prostriedok.

Článok 71 ods. 1 písm. c) – Konanie o preskúmaní

Postup pri preskúmaní rozhodnutí podľa článku 19 je stanovený v článku 7 Poriadku pre medzinárodné uplatňovanie vyživovacej povinnosti z roku 2011 (právne upozornenie 452/11) o „Odvolaní proti rozhodnutiu o návrhu na vyhlásenie“. Príslušným súdom v tejto veci je odvolací súd a jeho kontaktné údaje sú:

Adresa:

Court of Appeal

Courts of Justice

Republic Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: +356 2 590 2269

Fax: +356 2 590 2895

Článok 71 ods. 1 písm. d) – Ústredné orgány

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtina.

Ústredným orgánom je riaditeľ odboru noriem sociálneho zabezpečenia. Kontaktné údaje:

Adresa:

Ministry for the Family

469 Bugeia Institute,

St Joseph High Road

St Venera SVR 1012

Malta

Tel.: +356 2278 8000

Fax: +356 2278 8360

E-mail: welfare.standards@gov.mt

Článok 71 ods. 1 písm. e) – Verejné orgány

Neuplatňuje sa.

Článok 71 ods. 1 písm. f) – Orgány s právomocou vo veciach výkonu

Príslušným orgánom vo veciach výkonu na účely článku 21 nariadenia je občiansky súd (úsek rodiny). Kontaktné údaje:

Adresa:

Civil Court (Family Section)

Courts of Justice

Strait Street

Valletta, VLT 2000

Malta

Tel.: +356 2 590 2420

Fax: +356 2 590 2895

Článok 71 ods. 1 písm. g) – Akceptované jazyky pre preklady písomností

Angličtina.

Článok 71 ods. 1 písm. h) – Jazyky akceptované ústrednými orgánmi na komunikáciu s ostatnými ústrednými orgánmi

Maltčina alebo angličtina.

Posledná aktualizácia: 25/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.